Skolelederforbundet ønsker å gi honnør til varaordfører Øystein Bjørnes, som viser forståelse og mot i forhold til at administrasjonen i Steinkjer står på sitt hva gjelder strukturendringer i prosessen Steinkjer 2025.

Vi er svært bekymra for økonomien i kommunen, og som vi gjentatte ganger har uttalt: hva denne gjør med kvaliteten i Steinkjerskolen.

Ved å fortsette som vi gjør nå, vil kvaliteten stadig bli dårligere. Skolene opplever å ha knapt med menneskelige ressurser både på skoleledernivå og blant ansatte i klasserommene og på SFO – riktig og god nok kompetanse til det beste for alle elever. I tillegg smalhans hva gjelder drift, les: innkjøp av skolemateriell i alle fag, og bøker; fysiske og digitale.

Verden går videre! Det har skjedd endringer før, og vi mener at det er på høy tid å ta alvorlige grep. Det bør ses på økonomi på kort sikt, men som administrasjonen foreslår, bruke tid på en grundig gjennomgang av hvordan kartet skal se ut fram mot 2032, og kanskje før. Her må man se på skolekretsgrenser blant annet.

I Osloskolene endrer man stadig kretsgrenser, for å fylle opp skolene. Her går det 50 år mellom hver gang politikere tør å tenke tanken på endringer. Slikt blir det ikke kvalitet og store løft av! Bryr politikere seg om Steinkjer, om kvalitet i skolene, ambisjoner på elevers vegne, eller mest om det neste valget og sin egen posisjon?

Skolelederforbundet opplever en mistillit fra politikken til oss som fagpersoner når flertallet avviser administrasjonens forslag. Administrasjonen har snakket med ledere i oppvekst mange ganger og gjennom flere økonomiprosesser, og nå er det ikke mer å hente!

I denne sammenhengen har vi ingen tro på honnørord som

  • Å spille hverandre gode
  • Bruke frivilligheten
  • Jobbe smartere
  • Samordne og samskape

Ikke noe av dette gir en bedre kommuneøkonomi – i alle fall ikke i den størrelsesorden vi er nødt til å innfri for å stå rustet videre.

Vi sier det igjen, for at kvaliteten i skolene skal bli bedre, må enten

a) alle skoler tilføres langt bedre rammevilkår, eller

b) skoler må legges ned, og vi kan med dette holde samme nivå som nå hva økonomi angår, men for mange elever skape et større fellesskap, og for ansatte et arbeidsmiljø med bredere kompetanse, og større muligheter for profesjonsfellesskap og læring, som igjen kommer elevene til gode.

Med færre skoler kan vi på sikt ha gjensidige forventninger: skolene drives mer kostnadseffektivt, og det vi etter hvert sparer kan puttes inn i skolene og gi oss økte rammer for enda bedre kvalitet. Kompetansen blir bredere, og lærings- og utviklingsmulighetene blir bedre for både elever og ansatte, faglig og sosialt.