Vi må skape mer leselyst blant barn og unge. Den mest åpenbare veien for å heve skoleresultatene og motvirke sosiale forskjeller er å satse på økt leseglede. Ser vi på gjennomsnittstall for leseferdighet er trondheimselevene på nivå med resten av landet. Men bak gjennomsnittet skjuler det seg uholdbare forskjeller mellom skolene i Trondheim.

I femte klasse gjennomføres det en nasjonal leseprøve hvor elevenes resultater deles inn i nivåer ut fra hvor mye du klarer å forstå teksten og bruke innholdet i den. Er du på laveste nivå sliter du ikke bare i lesing, men i alle fag. Utbyttet ditt av all undervisning vil bli lavere. Antall elever på laveste nivå varierer voldsomt mellom skolene. Fra 4 prosent til 53 prosent (landssnittet er 23 prosent). Slik statistikk må brukes med varsomhet, men det er åpenbart store forskjeller.

Norsklærere vet selvfølgelig alt om dette og gjør en stor innsats for å få flest mulig til å lese best mulig. Men også de trenger gode verktøy og de må få drahjelp fra foreldre. Vi må også legge til rette for et økt samarbeid mellom skolene og biblioteket for å danne leselyst. For som så mye annet er mengdetrening viktig i lesing. Leser du mye, leser du bedre.

Et eksempel på dette er at elevene scorer dårligere på lesetester etter sommerferien enn før ferien startet. Ifølge bibliotekets lesetilbud om sommeren (Sommerles) vil barn som leser mer enn seks bøker i løpet av sommeren ikke ha mistet lesekompetanse, mens barn som leser lite mister opptil tre måneder med leseutvikling.

Lærerne og elevene trenger gode skolebibliotek for å kunne skape mer leseglede. Økt satsing på skolebibliotekene vil være et viktig bidrag i skolens arbeid med å utvikle elevenes leseglede, og dermed deres leseferdigheter og språkkompetanse. Nivået på skolenes bibliotek varierer mye. Noen rapporterer at de ikke har plass. Andre satser betydelig fordi de ser at leseferdighetene over tid har vært for dårlige. Høyre har spurt en skole som satser hva en skole minimum bør ligge på i året for oppdatering av skolebibliotekene. Svaret var 40.000 kr. Høyre ønsker å satse på skolebibliotekene og vil derfor satse 2,4 millioner hvert år slik at alle skoler har et tilfredsstillende bibliotek som grunnlag for å skape leseglede.

Et ønske fra skolebibliotekene er økt bokkunnskap. Skolebibliotekene må kunne tilby et variert tilbud av litteratur. Valg av rett litteratur tilpasset den enkelte elev er avgjørende for å øke leselysten. Derfor vil vi også satse på Trondheim folkebibliotek slik at de kan bidra med kompetanse til lærere som vil skape leselyst.

En av fem 15-åringer i Norge leser så dårlig at de vil få utfordringer i videre utdanning og yrkesliv. Dette skaper store sosiale forskjeller, utenforskap og dårlig utnyttelse av arbeidskapasiteten deres. Økt leselyst i hele skoleløpet er en av løsningene på problemet, og innsatsen må starte allerede i barnehagen. Høyre vil ha en storstilt satsing på leselyst blant barn og unge!