Det skjer mye bra i Steinkjer. Likevel har Steinkjer fallende folketall. Steinkjer må bli en enda mer attraktiv plass å bo, drive næring og jobbe i. Tilskuddene kommunen får fra staten avhenger av innbyggertallet og skatteinntektene avhenger av lønnsomme bedrifter. Vi må ha som mål å bli flere, og at Steinkjer skal styrke sin posisjon som regionsenter.

Kommunesektoren har fått betydelig realvekst i frie inntekter gjennom årene med Erna Solberg som statsminister. Regjeringen har satset på at kommunene skal kunne utvikle et godt tjenestetilbud. Skatteinntektene har økt og arbeidsledigheten har vært rekordlav de siste årene.

Alle må imidlertid ta inn over seg at oljeinntektene vil avta fremover. Vi må sikre bærekraft for velferden, finne bedre og smartere måter å løse oppgavene på. Vi må ikke minst legge til rette for vekst i næringslivet, slik at bedriftene kan skape verdier, flere jobber og inkludere flere i jobb.

Løsningen på kommunens økonomiske ubalanse er ikke å sende økte regninger til steinkjerbyggen og til bedriftene som sørger for arbeidsplassene. Økning av eiendomsskatten vil ha negativ effekt, og vil gjøre Steinkjer mindre attraktiv, både for tilflytting og etablering av nye arbeidsplasser. Det er kortsiktig og vil ikke dekke inn overforbruk i kommunen. Vi må heller støtte opp om og få fart på bedriftene etter den utfordrende tiden under pandemien.

Derfor har Høyre i siste kommunestyremøte foreslått en rekke tiltak for å støtte bedriftene. For det første foreslo vi å holde eiendomsskatten uendret. Eiendomsskatten er en urettferdig og usosial skatt som rammer enkeltpersoner og bedrifter, uavhengig av skatteevne og om bedriften går med overskudd eller ikke. Bedrifter som skal etablere seg må ha incentiv til å etablere seg i Steinkjer. Da kan ikke kommunestyret gjøre rammebetingelsene dårligere enn i kommuner rundt oss.

For det andre: En av de store utfordringene til Steinkjer er rekruttering av kompetent arbeidskraft. Derfor foreslo Høyre å bruke 500.000 kr på et tilflytterprosjekt for å rekruttere flere innbyggere. Prosjektet var tenkt gjennomført i samarbeid med næringslivet. Det skulle markedsføre Steinkjer til studenter, tilflyttere og heimflyttere og synliggjøre arbeidsmuligheter, bolig- og fritidstilbud i Steinkjer. Dessverre stemte Sp, Ap, Venstre og resten av flertallet med unntak av FrP mot et slikt prosjekt.

For det tredje foreslo Høyre å takke ja til sentrumsbedrifters initiativ til samarbeid om næringsvennlig parkering i sentrum, med utredning av parkeringsløsning under torget. Sp og de andre partiene stemte mot, alle unntatt FrP.

For Høyre er gode skoler som gjør at elevene trives og lærer svært viktig. Skoleresultatene på mellomtrinnet i Steinkjer er fallende, og svært bekymringsfulle. Av våre 8.-klassinger ligger 48 % på nivå 1 og 2 av 5 i engelsk, mot 26 % nasjonalt. 46 % er på nivå 1 og 2 i regning og 38 % er på nivå 1 og 2 i lesing, vesentlig lavere enn nasjonalt. I Steinkjer blir resultatene dårligere, mens de blir bedre nasjonalt, takket være regjeringens satsing på tidlig innsats, lærerspesialister, lærernorm og videreutdanning til lærerne.

Hva vil det si å ligge på nivå 1 og 2 på nasjonale prøver? Av dem som ligger på laveste mestringsnivå̊ vil under halvparten fullføre videregående skole på normert tid. Det er dramatisk både for eleven og for samfunnet.

Høyre foreslo derfor i kommunestyret at vi bør løfte flere elever, slik at færre havner på mestringsnivå 1 og 2. Det langsiktige målet bør være å komme på nasjonalt nivå. Høyre ville jobbe tett sammen med skolelederne, og få tiltaksplaner for hver enkelt skole. Høyre vil ha fullt trykk på videreutdanning av lærere. Forslaget ble nedstemt.

Høyre foreslo å bevilge 500.000 kr av omstillingsmidlene til utbedring av uteområdet på Egge barneskole og 500.000 kr til utbedring av uteområdet på Lø barneskole. Dette ville utgjort en stor forskjell i hverdagen til mange elever. Når barna ikke har noe konstruktivt å gjøre ute på asfaltflatene blir det flere konflikter og mer mobbing. Det går utover læringen og som ytterste konsekvens gjør det at flere dropper ut av skolen og havner i uførhet – her er tallene for Steinkjer altfor høye! Forslaget ble nedstemt.

Ved siste budsjettkorrigering i kommunestyret ble Høyres forslag om å redusere nedskjæring i oppvekstetaten fra 1,6 mill. til 0,6 mill. nedstemt. Også vårt forslag om å redusere sentraladministrasjonen med 1 mill. ble nedstemt. Høyre kan derfor konstatere stillinger på rådhuset går foran pedagoger, assistenter og miljøterapeuter i skoler og barnehager.

Samtidig som Senterpartiet og Venstre ønsker å øke skattebyrden, faller altså skoleresultatene år for år og altfor mange ungdommer mobbes. Ungdomsskolen i Follafoss blir nå nedlagt av Senterpartiet, og Sp sentraliserer sykehjemsplassene fra Malm. Senterpartiet sin sentralisering svekker Steinkjer som en attraktiv kommune. Det vil på lengre sikt medføre en svakere økonomi som følge av at kommunen bit for bit legges ned. Senterpartiets beskyldninger om at regjeringen sentraliserer henger ikke på greip, all den tid de selv sentraliserer både ungdomsskole og sykehjemsplasser fra Verran.

En grunnpilar i samarbeidsavtalen mellom de tidligere samarbeidspartiene var at eiendomsskatten skulle holdes nominelt uendret i valgperioden. Å få orden på kommuneøkonomien bør handle om å minske overforbruket i kommunen – ikke å øke regningen til innbyggerne. Det høye sykefraværet som medfører millionkostnader må reduseres. Politikerne må se kritisk på omfanget av administrative stillinger, før man kutter i tjenestene innen skole og omsorg. Her kan vi lære av den borgerlig styrte Stjørdal kommune, som nylig har kuttet i administrasjonen slik at de kan bruke pengene i skoler og barnehager.

Ansvarlig budsjettering og trygg økonomisk styring er Høyres varemerke. Enkle og raske nødløsninger som økt eiendomsskatt og nedlegging av kommunens kjernevirksomhet er kortsiktig og uansvarlig politikk. Styrking av bedriftene slik at de kan skape økte verdier og trygge arbeidsplassene, samt mer trivsel og læring i skolene er blant Høyres løsninger for å gjøre Steinkjer til en bedre plass å bo. Vi ønsker å gjøre kommunen mer attraktiv, kutte i overforbruket og ta ansvar for økonomien. Økt skatt er ikke løsningen for Steinkjer.