Den nye barnevernsreformen vil koste Verdal kommune, skriver Trønder-Avisa. Juristforbundet tror imidlertid ikke at økte bevilgninger, forebyggende arbeid og oppbemanning alene vil styrke innbyggernes rettsikkerhet.

Trønder-Avisa omtaler 21. september barnevernsreformen og i Verdal kommune ble «Utvalg Mennesker og Livskvalitet» gjort kjent med at reformen vil koste kommunen 10-13 millioner årlig. Konstituert kommunalsjef viser til at oppbemanning og forebyggende arbeid vil bli kostbart for kommunen.

Juristforbundet er svært bekymret for kvaliteten i landets mange barneverntjenester og vil påpeke at det hviler et tungt ansvar på den kommunale ledelsen og politikerne når kommunen får et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

Feilet gang på gang

Barnevernet er avhengig av tillit i samfunnet. Den svekkes når barnevernet ikke følger spillereglene og kan få katastrofale følger for dem som rammes.

Gjentatte dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gjør det legitimt å stille spørsmål ved rettsanvendelsen i barnevernstjenesten. Videre har tilsynsrapporter fra Statsforvalteren og Helsetilsynet avdekket en rekke brudd på lover og forskrifter.

Vi må spørre oss hvordan dette kan skje i et forvaltningsorgan med et særdeles viktig samfunnsoppdrag. Barnevernsloven gir barnevernet stort handlingsrom og mye makt. Dette i kombinasjon med at tjenestens vurderinger i høy grad er tuftet på skjønn, er problematisk. Det stiller skjerpede krav til barnevernet som myndighetsutøver.

De riktige ressursene

En ryddig prosess er en forutsetning for kvalitet i tjenesten og et middel til å oppnå riktig vedtak. De prosessuelle reglene og barnevernsloven skal være en forsikring mot vilkårlig saksbehandling og myndighetsmisbruk.

Et av hovedmålene i den nye barneversreformen er å styrke rettsikkerheten til barn og familier. Juristforbundet er klar på at økt bevilgning og bemanning i seg selv ikke nødvendigvis styrker rettsikkerheten.

Skal barnevernet styrkes og kvaliteten heves, må det flere ressurser med riktig kompetanse inn i tjenesten. Fraværet av jurister har vist seg å være en trussel mot barn og foreldres rettsikkerhet, mener Juristforbundet.

Tverrfaglig kompetanse

De fleste barnevernspedagoger er samvittighetsfulle, dedikerte og opptatt av å gjøre en god jobb. De er trent i å vurdere «barnets beste», men har ikke den juridiske forankringen som skal til for å forstå, tolke og drive rettsanvendelse. Når lovbrudd forekommer i barnevernet, skyldes det manglende lovforståelse. Jurister i barneverntjenesten er innbyggernes rettsikkerhetsgarantister og en avgjørende faktor for å lykkes med barnevernsreformens hovedmål.

Juristforbundet mener at tverrfaglig kompetanse er nøkkelen for å styrke barnevernstjenesten. Fram til nå har de fleste kommuner ikke sett behovet eller tatt seg råd til å ansette jurister. Vi mener derfor at det fra sentralt hold må tilføres øremerkede midler for å styrke den juridiske kompetansen.