Onsdag beslutter bystyret i Trondheim hvilket mandat ordføreren får med seg til møtet i den ekstraordinære generalforsamlingen i Trønderenergi 22. juni. Skal mandatet være å stemme for utskilling og privatisering av blant annet 19 prosent av vannkraften og 100 av vindkraften som i dag er offentlig eid sammen med KLP? Det er forslaget i innstillingen til bystyret.

Senterpartiet, sammen med SV, Rødt og Uavhengig, mener nei og fremmer alternativt mandat i vårt forslag. Vi ber bystyret stemme nei til privatiseringen og foreslår heller følgende mandat:

«Foreslå at styret i Trønderenergi utreder alternative selskapsformer sammen med andre offentlig eide kraftselskap, gjerne regionale. Hensikten er å opprette et selskap med langsiktige regionale og nasjonale målsettinger innenfor fornybar energiproduksjon, energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering. Samfunnsmessige interesser i egen region må balanseres opp mot ensidig fokus på utbytte».

Slik det lenge har sett ut, vil alternativforslaget bli stemt ned. Det er svært beklagelig og slett ikke til gunst verken for innbyggerne, næringslivet, kommunen eller landet vårt.

Produksjon av kraft er nemlig ikke hvilken som helst vare som fint kan eies av private og omsettes fullstendig fritt i et marked. Kraftproduksjon er basert på norske naturressurser og krever store naturinngrep og miljøødeleggelser. Med ren og billig kraft ble landet vårt industrialisert og er i dag grunnlaget for industri som prismessig kan konkurrere på det internasjonale markedet.

Kraftproduksjon regnes dessuten som en av sju samfunnskritiske funksjoner, det vil si «tjenester som har direkte effekt på samfunnets og befolkningens grunnleggende behov». Kraftproduksjon er faktisk grunnleggende også for så å si alle de andre kritiske samfunnsfunksjonene.

Privatisering av kraftproduksjon er rett og slett en svært dårlig idé. Og når et offentlig eid kraftselskap, Trønderenergi, velger privat samarbeidspartner, er det dessuten hårreisende å velge et investeringsfond. Slike fond er ikke satt opp av ideelle hensikter, de er satt opp for maksimal profitt til sine investorer. Hensyn til natur og miljø og ivaretakelse av samfunnskritiske funksjoner står neppe høyest på prioriteringslisten.

Heller ikke gevinstene fra kraftproduksjonen trenger tilfalle fellesskapet. Tax Justice Norge utga i fjor rapporten «Vindkraftens skyggesider. Tiltak mot overskuddsflytting og skjult eierskap». De fant «høy grad av skatteparadisinnslag i vindkraftkonsernene, og utbredt bruk av metoder som er velkjent innen aggressiv skatteplanlegging.»

HitecVision, som skal eie halvparten av fornybarkonsernet med de utskilte ressursene, er et private-equity fond. Dette er nettopp den typen fond Tax Justice Norge spesielt peker på i rapporten sin.

Noe av det samme kunne man i januar i år lese i artikkelen «1350 norske eiendommer eies fra Luxembourg: Skjulte eiere bak milliardverdier» i Dagens Næringsliv. Her nevnes blant annet «viktig infrastruktur som havneanlegg, vindmølleparker og vannkraftanlegg».

Eierkommunene i Trønderenergi har tidligere vist seg som ansvarlige og langsiktige eiere, og tok ut lavt utbytte i årene 2013 til 2016. Hensikten var å bygge opp kapital som muliggjorde investeringer i FosenVind og i Midgard. Eierkommunene i NTE gjør det samme nå.

Det er med andre ord mulig for kommunalt eide kraftselskap å bygge opp kapital for å gjøre nye investeringer i det grønne skiftet, og de kan selvsagt låne penger på samme måte som private eiere kan. Og dersom flere offentlig eide kraftselskap samarbeider, blir selvsagt mulighetene enda større innenfor fornybar energiproduksjon, energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering. Altså det som samlet utgjør det grønne skiftet.

Alternativforslaget er ment å sikre fortsatt offentlig eierskap til og kontroll over norsk vann- og vindkraft. Utbytte skal komme de som stiller ressursene til disposisjon til gode, altså fellesskapet. Og ikke minst, de beslutninger som tas skal vekte samfunnsmessige hensyn over utbytte.

Til slutt et lite spark til alle de partiene som har tenkt å stemme ja til utskilling og privatisering av ressursene i dagens Trønderenergi. Hvorfor så musestille? Har dere ikke en demokratisk plikt til å fortelle innbyggerne hvorfor og hvordan forslaget om privatisering er et godt forslag? Får privatiseringsforslaget flertall i bystyremøtet, er det jo faktisk en større omveltning av dagens kraftproduksjon.