Bryggene i Kjøpmannsgata har i flere århundrer vært en sentral del av næringsvirksomheten i byen og SV mener at bryggene langs Kjøpmannsgata fortsatt bør brukes til næring. Vi tror det er uklokt å godta bruksendring til bolig, slik et flertall dessverre vil lande på i bygningsrådet tirsdag.

Vedtaket, som er et prinsippvedtak, vil skape presedens som kan sette hele bryggerekka under press. Omforming av brygger til boliger, der det er lavt under taket og lite lysinnslipp, vil kunne føre til ødeleggelse av viktige kulturminner, og gjøre gata mindre attraktiv.

Det er et enormt press mot kulturminner i Trondheim, å åpne for å bygge boliger i Trondheims viktigste bryggerekke vil bidra til å forsterke dette presset. Dette er også momenter byantikvaren har pekt på. I saksfremlegget gjengis byantikvaren:

Byantikvarens primære ønske er at bryggerekka i Kjøpmannsgata også i fremtiden skal kunne ivareta den kontinuiteten og tradisjonen som ligger i at det her har vært næringsvirksomhet i om lag tusen år, og at denne bryggerekka som den eldste, og sist gjenværende bryggerekka uten boligtransformasjon, kunne vitaliseres og brukes for byen – uten boliger.

Kjøpmannsgata med sitt doble gateløp og historie er en av byens mest spennende gater, og har stort potensiale. SV vil jobbe for at Kjøpmannsgatas nedre del skal bli bilfri. Vi ønsker oss konsertscener, restauranter med uteservering, uteliv og utadretta virksomhet på gateplan. Uteliv og boliger tett på hverandre skaper konflikter, og hvis store deler av bryggerekka blir omformet til bolig vil det gjøre gata mindre tilgjengelig for allmennheten.

La oss vitalisere Kjøpmannsgata gjennom å tilrettelegge for næringsliv, uteliv og folkeliv på gateplan, og la oss verne den kulturhistoriske skatten bryggerekka utgjør mot omfattende bruksendring og press.