Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) har fått mulighet til å komme med innspill til Jernbanedirektoratets forslag om å gå bort ifra Torgård som kommende godsterminal for Trondheimsregionen til fordel for en utvidet terminal på Heggstadmoen.

Da NiT i mars 2015 kom med innspill til forslaget om logistikknutepunkt i Trondheimsregionen, uttalte vi blant annet følgende:

  • NiT støtter Jernbaneverkets anbefaling om etablering av en gjennomkjøringsterminal på Torgård, ut ifra at dette vil gi den mest konkurransedyktige løsning og derfor bidra til størst mulig godsoverføring til bane.
  • NiT ønsker en samlet utbygging av terminal på Torgård og tunnel gjennom Vassfjellet.
  • Gjennomkjøringsterminal på Søberg er et akseptabelt alternativ, og en bedre løsning enn fortsatt sekketerminal på Brattøra eller permanent sekketerminal på Torgård.Videre drift på Brattøra anses som det dårligste alternativet.
  • Alle alternativer forutsetter nødvendig oppgradering av kvalitet og kapasitet på Dovrebanen.
  • Kryssløsning på Sandmoen må raskt avklares og finansieres.

Disse synspunktene står vi fremdeles ved.

Flere utredninger senere befinner vi oss i 2021 i den situasjonen at direktoratet på grunn av høye utbyggingskostnader anbefaler å skrinlegge Torgård-alternativet til fordel for en rimeligere utvidet terminal på Heggstadmoen for 650 meters toglengder. Søberg-alternativet, som forsvant ut delvis på grunn av at man der ikke kunne ta imot 740 meters tog, er ikke oppe til diskusjon, selv om direktoratet ikke lenger planlegger for slike toglengder.

Ønsket om avklaring trumfer ønsket om ideell løsning

Våre medlemsbedrifter har i lang tid etterlyst en snarlig avklaring på fremtidig terminalsituasjon for Trondheimsregionen. Mange har etablert seg på sørsiden av byen ut ifra signalene om at fremtidig terminal skulle komme her. For disse anses dagens løsning med to-delt terminalstruktur mellom Brattøra og Heggstadmoen som det dårligste alternativet, og en løsning som gjør at man bruker mindre tog enn ønskelig til frakt av gods.

For brukerne av en godsterminal vil ikke sekketerminal på Torgård eller sekketerminal på Heggstadmoen utgjøre noen stor forskjell.

Den uavklarte situasjonen er også krevende for de av våre medlemmer som har fått båndlagt sine arealer i området. De kan ikke gjøre tiltak på egen eiendom for å utvikle sin virksomhet, og det er vanskelig å selge for å reetablere seg annet sted.

Aktørene er tydelige på at de ønsker en avklaring og et realistisk prosjekt inn i kommende NTP med byggestart så raskt som mulig. Ønsket om snarlig avklaring veier tyngre enn fortsatt jakt på den ideelle løsningen. På bakgrunn av dette kan NiT akseptere at det gås videre med planene om realisering av Heggstadmoen i tråd med Jernbanedirektoratets forslag.

Konkrete innspill til selve utredningen

Foreliggende utredning ser kun på Heggstadmoen terminal og gir ikke et helhetlig bilde på hva som er en fremtidsrettet løsning for logistikknutepunkt i Trondheimsregionen på lengre sikt. Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er en sentral del av Kunnskapspakke Godstransport som Trøndelag fylkeskommune ønsker å etablere i samarbeid med SINTEF og NTNU for å skaffe kunnskap. Behovet er å forske på tre tema:

  • Evaluering av terminalkonsepter
  • Vurdere alternative konsepter for fremtidens knutepunkt gitt teknologisk utvikling og globale trender
  • Potensial for innovasjon og verdiskaping

Uavhengig av lokalisering av terminal er det viktig å utvikle en kostnadseffektiv og fremtidsrettet godsterminal som utnytter digitale og automatiserte løsninger. Bylogistikk må innarbeides i terminalutviklingen. En sterkere kobling mellom terminalen og lokal distribusjon vil gi grunnlag for nye måter å gjennomføre vare- og nyttetransport på som igjen vil bidra til å redusere klimagassutslipp.

I dialog med våre medlemsbedrifter i Næringsforeningen har vi fått tilbakemeldinger på at det må ses på om kapasitet ved Sandmoen kryss må styrkes for å ikke skape tilbakeblokkering til E6 og sikre at aktørene lett får flyttet gods til og fra sine virksomheter på andre siden av E6, uten å måtte stå i kø.

Konsept med kran for lasting og lossing synes å være bedre enn konsept med kun truck/reachstacker.

NiT savner bedre vurderinger og beskrivelser av hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere støy fra både terminalområdet og fra togenes inn- og utkjøring via Heimdal stasjon.

Det må også gjøres en kvalitetssikring av om kostnader til utkjøp av arealer er rett estimert.

I utredningen savnes analyser av om sekketerminal på Heggstadmoen med de godsmengdene denne er tenkt å håndtere vil påvirke muligheten for utvikling av persontogtilbudet. Som kjent er det planer for halvtimesfrekvens, og på sikt kvartersfrekvens på Trønderbanen, samt økt antall persontog til Røros og på Dovrebanen. Utredningen må vise hvordan sekketerminalløsning påvirker persontogtrafikken og om det må gjøres ekstra investeringer for å sikre ønsket frekvensøkning av denne som følge av sekketerminalløsning. Vi vil nødig havne i den situasjonen at det ene ødelegger for det andre, med de konsekvenser dette vil ha for oppnåelse av Byvekstavtalen som Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal har inngått med Staten.

Konklusjon

NiT mener fremdeles at gjennomkjøringsterminal på Torgård er det beste av alternativene som har vært vurdert siden diskusjonen om ny godsterminal for Trondheimsregionen ble påstartet på 2010-tallet. Gjennomkjøringsterminal på Søberg ble vurdert som et akseptabelt alternativ, men dette er ikke utredet videre.

Dessverre ser det ut til at både Jernbanedirektoratet, og eier Staten ved Samferdselsdepartementet, ikke lenger anser gjennomkjøringsterminal på Torgård som en realiserbar løsning. Valget står nå, slik NiT oppfatter det, mellom fortsatt to-delt løsning på Brattøra og Heggstadmoen, eller et utvidet Heggstadmoen som gjør at terminalen på Brattøra kan avvikles.

Gitt dette valget, og under forutsetning av at løsningen ikke legger begrensninger på ønskede utvidelsesmuligheter for persontogtrafikken, støtter Næringsforeningen at man går videre med realisering av et utvidet Heggstadmoen. Dette gjør vi selv om vi mener at Heggstadmoen ikke er den optimale løsningen. Det at det omsider kan bli fattet en beslutning veier tyngre enn at vi fortsatt skal leve i uvisshet om en løsning for ny godsterminal for Trondheimsregionen.