Trondheim kommune planlegger å bygge ut deler av Tillermarka til næringsformål, noe som vil få store konsekvenser for dette grøntområde som betyr så mye for oss som bor på Tiller.

Tiller er i dag en bydel med om lag 10 – 15 000 innbyggere, og må regnes som en middelstor by. Hvis forslaget blir vedtatt og gjennomført vil jeg betegne det som ren vandalisme. Jeg vil minne om at Tillermarka representerer et verdifullt kulturhistorisk miljø som går helt tilbake til 1814. Skogen er registrert som naturtype gammel, fattig edelløvskog med regional verdi for biologisk mangfold.

Det er stort fugleliv i skogen, mye grønt og mange gamle trær, som igjen skaper spesielle leveområder for sopp og insekter, deriblant flere truede arter. I tillegg til et rikt dyreliv. Marka er i aktivt bruk gjennom hele døgnet, både sommer og vinter. Marka brukes også i stor grad av både skoler og barnehager i området til ulike aktiviteter.

For oss som bor på Tiller er Tillermarka en viktig lokal møteplass for både unge og gamle, og en viktig del av grønnstrukturen i denne bydelen. Hvis vi ikke nå kan bevare Tillermarka, vil vi som beboere bli fattigere i en bydel som betyr mye for mange ulike generasjoner.

Derfor er det å håpe at våre politikere som skal behandle saken i bystyret til sommeren forstår verdien i å ta vare på et grøntområde som Tillermarka.