Det er oppsiktsvekkende og på grensen til pinlig av en trøndersk stortingspolitiker å avlyse investeringer i ny E6 nord for Åsen!

Det er bare å konstatere at det ikke er Gunnes vi kan stole på når det gjelder kampen for sårt tiltrengte veikroner til norddelen av Trøndelag.

I tillegg avslører han manglende kunnskap om regionen og realitetene på den nordtrønderske delen av E6.

Det burde være unødvendig å minne Gunnes om at deler av den strekningen han snakker ned, har en ÅDT på nivå med strekningen Trondheim-Værnes. Det gjelder både tungtransport og persontrafikk. Det er en helt annen trafikkmengde på Innherred enn f eks E6 gjennom Soknedal, som nå er under ferdigstillelse og som jeg antar Gunnes er fornøyd med.

I tillegg har E6 nord for Åsen livsfarlige flaskehalser som f. eks Mulekrysset og Koa-tunnelen som må utbedres! Alle som ferdes på E6 gjennom fylket og et samla næringsliv ser behovet. Disse burde Gunnes lytte til.

I gamle Nord-Trøndelag har vi tung verdiskaping i eksportrettede næringer som resten av landet er avhengig av. Disse virksomhetene må få transportert varer effektivt gjennom fylket til markedene. Det gjelder havbruksnæringa i Ytre Namdal og skognæringa i Namdalen og på Innherred.

Skal vi nå vekstambisjonene i trøndelagsregionen, er vi avhengig av at vi lykkes med å bygge med avstandsulempene, styrke det regionale jobbmarkedet ved at folk kan forflytte seg trygt og effektivt til og fra jobb.

Det er derfor vi jobber for å sikre investeringer i en ny, moderne sammenhengende stamvei gjennom hele Trøndelag.

Gunnes har tidligere markert seg som motstander av elektrifisering av Trønderbanen nordover fra Stjørdal, en sak hele Trøndelag har stått bak i flere tiår. Nå følger han altså opp på vei... Man kan spørre seg om Gunnes er mer lokalpolitiker for Trondheimsregionen enn en som ser hele Trøndelag.

Å henvise pendlere og andre trafikanter til overfylte, utdaterte dieseltog på en antikvarisk jernbanestrekning er ikke annet enn flåsete og arrogant av Gunnes.