Som folkevalgt er min viktigste oppgave å lytte til våre innbyggere, og ikke minst til de av oss som trenger hjelp fra storsamfunnet. Derfor har jeg som medlem i Arbeids- og sosialkomiteen i bystyret i Trondheim engasjert meg sterkt for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli likestilt med oss andre enten det gjelder arbeid, utdanning eller fritid.

Les også

Løsningen er ikke dårligere saksbehandling, Høyre.

Regjeringen lovfestet for noen år siden retten til BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse), men vi opplever likevel at mange kommuner og ikke minst Trondheim sier nei til en slik ordning når utviklingshemmede eller funksjonshemmede søker. I tillegg forteller kommunedirektøren at saksbehandlingstiden kan være opptil 196 dager. Det ville jeg gjøre noe med, men fikk nei fra AP, SV, SP og MDG. Lederne i Arbeids- og sosialkomiteen, Vegard Fenes (Sp) og Gjermund Gorset (Ap), mener det ikke er behov for å gjøre noe med saksbehandlingen av slike saker. I Trønderdebatt skriver de to blant annet at «å politisk sette strengere krav til saksbehandlingtiden vil kunne føre til at det gjøres mer feilvurderinger, og at flere ikke får tjenestene de har rett på.»

Men det er ikke slik at (ulovlig?) lang saksbehandlingstid gir bedre vedtak til fordel for søkerne. La oss bruke saken til Mats som et eksempel:

  • Mats verge søker om BPA i juli 2019
  • Kommunen gir avslag i november 2019
  • Mats klager, og kommunen avslår klagen
  • I april 2020 slår Statsforvalteren fast at kommunen må gjøre en ny vurdering fordi avslaget ikke er godt nok opplyst
  • Kommunen behandler saken på nytt, men gir fortsatt avslag fordi de mener at det ikke er mulig å gi et forsvarlig tilbud med BPA.
  • Den 1. februar 2021 omgjør Statsforvalteren kommunens vedtak slik at Mats får BPA. Statsforvalteren slår fast at saksbehandlingen har tatt for lang tid, at kommunens vedtak fortsatt er for dårlig begrunnet og de stiller spørsmål ved om brukerens rett til medvirkning er ivaretatt.

Det gikk mer enn ett og et halvt år fra søknad til positivt vedtak, og kvaliteten på saksbehandlingen har vært for dårlig. I mellomtiden har livet til Mats og hans pårørende vært satt på vent. Det har kostet familien store beløp. «Det har vært et grusomt år», sier mor til Mats til Nidaros. Og de er ikke de eneste som lider på grunn av unødvendig lang saksbehandlingstid og dårlige vedtak i Trondheim kommune.

Jeg savner omtanke og medfølelse fra Fenes, Gorset og de andre som sitter ved makten i Trondheim. I deres innlegg i Trønderdebatt finner jeg ikke et ord som viser at de er opptatt av brukerne og deres pårørende. Det er kun snakk om utvalg som er nedsatt, nytt journalsystem og ansatte som må løpe fortere.

Ord, ord ord! Når skal dere begynne å bry dere om de som rammes av politikken til den rødgrønne koalisjonen i Trondheim? Dere burde skamme dere!