Hvorfor ble Høyre partiet for meg? Jo, på grunn av troen på enkeltmennesket, familien, små og store fellesskap. Verdien av mangfold og personlig frihet i kombinasjon med et sterkt sosialt ansvar. Et samspill mellom private og offentlige aktører innen tjenesteproduksjon og verdiskaping. På grunn av respekten for eiendomsretten og forutsigbare rammevilkår for de som starter bedrifter, de som går på jobb hver dag og skaper de verdiene som betaler for velferden. Det handler om å forandre for å bevare, at samfunnet bygges nedenfra, med et sterkt lokaldemokrati, fremtidsoptimisme og en politikk for å ta mulighetene i bruk!

Det er de grunnleggende verdiene det handler om. Kompassnåla som vi navigerer etter i store som i små saker.

Det er et år til Stortingsvalget. Det aller viktigste for meg har vært å være en tydelig stemme for hele nordre Trøndelag. Å løfte frem regionens behov og interesser i prosesser som går i storting og regjering, stå på for gode rammevilkår for viktige nordtrønderske næringer, være tilgjengelig og døråpner for trønderske folkevalgte, bedrifter og organisasjoner, jobbe på tvers av partier til beste for regionen. Ikke minst har det vært et mål å synliggjøre Høyres løsninger i den offentlige debatten.

Det har også vært viktig for meg å bidra til å gjenreise distrikts-Høyre. Opprettelsen av Høyres distriktsnettverk og landbruksnettverk har vært viktig for lagbygging med representanter fra andre landsdeler, som igjen fører til gjennomslag i store saker.

Jeg er stolt av velgerregnskapet etter 7 år på post for Trøndelag med Høyre i regjering.

Viktige seiere

En av de første viktige seirene var at hovedsetet for fylkesmannen i det nye Trøndelag ble lagt til norddelen av fylket. Både Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger er sikret langsiktige rammevilkår som akuttsykehus. Domstolen i Namdalen videreføres. Nord Universitets tilstedeværelse i både Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal er forankret til topps i regjering. Deler av landbruksdirektoratet er flyttet til Nord-Trøndelag, til InnoCamp i Steinkjer. Utflytting av statlige kompetansejobber til Trøndelag bidrar til etablering av sterke fagmiljø og klynger på områder der vi i vår region har særlige fortrinn.

Forsvaret er betydelig styrket i Trøndelag, som er senter for luftforsvaret og hovedtyngdepunkt for alliert øving, trening og mottak. Vi har åpnet for økt offentlig- privat samarbeid i anskaffelser og dermed sikret nye industrielle muligheter og flere jobber.

Landslinjer i friidrett og ski er sikret til Nord-Trøndelag. Saemien Sijte, som ventet i mange år, er under bygging. Vi har oppmyket regelverket for snøskuterkjøring og gitt kommunene større lokalt handlingsrom. Frivilligsentralenes finansieringsmodell er reddet.

Skrinlegging av grunnrente på havbruk var en stor seier for Høyre i Trøndelag. Vi har fått på plass en oljeskattemodell som sikrer tusenvis av jobber på Aker i Verdal og i leverandørindustrien. Konsesjonssystemet for vannkraft videreføres, gode langsiktige rammer er sikret for småkraft og nylig kom regjeringen med ny avskrivningsmodell for nye vannkraftprosjekter. Gjennom dette blir verdiskapingen igjen lokalt og skaper store ringvirkninger. Høyre har også vært pådriver for skognæringa, med bygging av skogsveier, tømmerkaier og fjerning av flaskehalser.

Samferdselsbudsjettet er økt med 80% siden 2013. Modernisering av Trønderbanen er i gang, ny E6 gjennom fylket bygges og bredbånd eller fiber er tilgjengelig for stadig flere. Vi må fortsette å bygge ut vei og bane for å redusere avstandsulempene og styrke bo- og arbeidsmarkedsregionene i Namdalen og på Innherred. Vi må få folk, fisken, skogen og varene raskere og tryggere frem. Vi skal rulle ut 5G og bygge mer fiber så folk kan jobbe der de vil, uavhengig av bosted.

Rammene til Enova og Nysnø er økt betydelig for å støtte trøndersk innovasjonskraft og utvikling av nye, grønne energiløsninger. Bedriftenes omstillingsarbeid styrkes også med økte rammer til Skattefunn, BIO-midler og Innovasjon Norge.

Vi lytter til lokaldemokratiet, sier JA til kommunene i 8 av 10 klagesaker, mot 4 av 10 under de rødgrønne. Skattebyrden på husholdningene, bedriftene og jobbene er redusert med 27 milliarder kroner.

Koronakrisen har synliggjort verdien av private jobber. 9 av 10 permitterte har vært i privat sektor, for mange har mistet jobbene sine eller er fortsatt permitterte og mange har tapt livsverket sitt. En politikk for å skape flere nye, smarte, grønne jobber i privat virksomhet er avgjørende, skal vi sikre bærekraft for velferden.

Tilstedeværelse av offentlige institusjoner og kompetansearbeidsplasser er også viktig for nordtrøndersk attraktivitet og nødvendig bredde i arbeidsmarkedet. Ikke minst må vi lykkes langt bedre i å få ungdommen tilbake.

Trøndelag i posisjon

Trøndelag er Norges mest innovative region. Takket være teknologi- og kunnskapsmiljøene våre og et fremoverlent, omstillingsdyktig næringsliv. Vi har både de menneskelige og naturbaserte ressursene som skal til for å lykkes i å skape nye jobber og øke verdiskapingen spesielt i de blå-grønne fremtidsnæringene. Vi må forsterke satsinga på havbruk, skognæringa, nye klimaløsninger, fornybar energiproduksjon og ren, smittefri matproduksjon. Jeg vil trekke frem Biokraft på Skogn, klimasatsingen på Mære og Arena pro-klyngen WoodWorks! som eksempler på spydspisser i trøndersk innovasjon.

Økt jobbvekst avhenger av at vi styrker privat, norsk eierskap og reduserer skatten på arbeidsplasser ytterligere. Næringsperspektivet i arealforvaltningen må styrkes, og vi må sikre økt lokal beslutningsmakt med færre statlige innsigelser. Viktige naturverdier og kulturminner ivaretas best via vern gjennom bruk. Jeg vil fortsette å være vaktbikkje for beitenæringa og reindrifta og for en lokalt basert rovdyrforvaltning.

Lokalsamfunnene må sitte igjen med mer av verdiskapingen, ikke minst fra energiproduksjon. Vi må gi større plass for private aktører, sikre mangfold ved å slippe frivillige og ideelle aktører til.

Å bygge sterke regionsentrene som motorer i lokal utvikling blir svært viktig fremover. De desentraliserte utdanningsinstitusjonene vil få en nøkkelrolle i å sikre kompetanse til lokalt næringsliv og de fagfolkene vi trenger til offentlig virksomhet og basale velferdstjenester.

Et tydeligere og sterkere Trøndelag

Konkurransen fra andre landsdeler om midlene og prioriteringene er hard. Derfor må Trøndelag stå enda tydeligere sammen, ta ut flere positive gevinster av fylkessammenslåingen. Vi må jobbe enda mer proaktivt, på tvers av de politiske nivåene, sammen med næringslivet, organisasjoner og kompetansemiljøer.

Hele Trøndelag skal oppleve å bli prioritert. Skal det skje må nordre Trøndelag få og ta en større plass i nye Trøndelag. Et viktig grep vil være å bygge Innherred og Namdalen tettere sammen, også politisk.

Valg vinnes på troverdighet, trygg styring og på resultater. Det har Høyre levert.

Hovedmålet er: Fortsatt Høyremandat for Nord-Trøndelag og fire nye år med Erna som statsminister!