Kommunene i Midt-Norge avgjør nå om de skal bli brukere av Helseplattformen. Det som skal til er et politisk vedtak i kommunestyret i hver enkelt kommune. Som representanter for brukere, pasienter og innbyggere har vi et sterkt ønske om at Helseplattformen skal komme på plass slik at alle innbyggere i vår landsdel skal få nytte av denne løsningen.

I hele arbeidet med utviklingen av Helseplattformen har vi som deltar som brukerrepresentanter applaudert ordningen. Dette vil gi bedre helsetjenester og bedre informasjon til pasienter og pårørende. Med all informasjon samlet på ett sted blir kvaliteten og sikkerheten bedre for innbyggerne.

Fagfolk fra helsetjenesten i hele regionen – både fra kommuner, fastleger og spesialisthelsetjeneste - har deltatt i arbeidet med Helseplattformen. På samme måte har representanter fra pasient- og brukerorganisasjonene deltatt gjennom et eget brukerpanel. Panelet er bredt sammensatt med både unge og eldre, og med representasjon fra blant andre Kreftforeningen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Pensjonistforbundet og organisasjoner innen rus og psykisk helse. Vi har blitt holdt oppdatert på arbeidet og tatt del i diskusjoner, men også deltatt i arbeidet selv som brukereksperter for å sikre pasientenes behov inn i selve bygginga av det nye systemet.

Ikke alle er klar over at legevakta ikke kan se hva som skjedde med deg hos fastlegen eller på sykehuset. Det kan være skremmende å oppleve at informasjon ikke er tilgjengelig. For den som er pårørende, eller selv mottar mye helsehjelp, er behovet for mer helhetlige tjenester nødvendig. Helsepersonellet gjør godt arbeid med de verktøyene som finnes, men de er utdaterte og tungvinte. Som pasient må du gjenta historien din for hver gang du møter en ny person i tjenesten. Med rett informasjon til rett tid, samlet på samme plattform, økes pasientsikkerheten.

Helseplattformen er bygd opp rundt gode pasientforløp. Det er én journal som følger pasienten, ikke mange ulike systemer som i dag. Hvis vi skal få den helhetlige tjenesten vi brukere etterspør, må fastlegene – som ofte er «navet» for pasientene – være sammen med kommunehelsetjenestene og med spesialistene på sykehusene.

En delvis innføring der ikke alle kommunene deltar er ikke tilfredsstillende for innbyggerne. Resultatet blir best når både fastlege og kommunal helse og omsorg er en del av det samme fellesskapet som sykehusene. Dette kan vi i Midt-Norge bli de første som får oppleve når Helseplattformen tas i bruk.

Vi stiller oss undrende til påstander om at løsningen ikke skal være bra nok for midt-norske kommuner. Gjennom brukerorganisasjonene har vi kunnet følge prosessen med å bygge Helseplattformen. Det er et solid og imponerende arbeid. Dyktige medarbeidere både innen helse, omsorg og teknologi har oversatt og tilpasset det amerikanske Epic-systemet til norske forhold. Mye er utviklet spesielt for norsk kommunehelsetjeneste og norske fastleger. Dette kommer som tillegg i et system som allerede er i bruk ved ledende sykehus og klinikker både i USA og i Storbritannia, Nederland og Finland.

Debatt om finansiering er forventet når en så stor endring skal innføres, men debatten som går nå må ikke få overskygge de store forbedringene Helseplattformen vi gi for vår felles helsetjeneste. Det er mye mer enn å skifte IT-system. Dette blir et stort løft for helsetjenesten som kommer alle innbyggere til gode.