Vi vil med dette rette fokus på hullene i dagens AFP-ordning som fortsatt ikke er tettet. Ved lønnsforhandlingene mellom LO og NHO i 2018 ble 2 av hullene tettet. Dette gjelder utvidet sykemeldingsperiode og endring i reglene ved konkurs og oppsigelser. Det ble videre besluttet det skal utredes en ny AFP-ordning som skal føre til at langt færre faller utenfor. Dette arbeidet skulle være ferdig i god tid før oppgjøret i 2020. Vi konstaterer at så ikke har skjedd.

Det er så lite informasjon omkring dette at det kan se ut som utredningen har stoppet helt opp. Vi krever at arbeidet med å tette gjenværende hull i AFP-ordningen intensiveres! Det er fortsatt altfor mange som faller utenfor. LO har sagt at de 2 hovedsakene de vil jobbe med fram mot valget i 2021 er feriepenger til arbeidsledige/ permitterte og pensjon fra første krone. Etter vår mening er det å få tettet hullene i AFP-ordningen like så viktig og dette må få like mye oppmerksomhet.