Regionale forskningsfond ble etablert i 2010, og som følge av regionreformen ble RFF Trøndelag etablert da den eksisterende fondsstrukturen ble oppdelt. Siden da har fondet bidratt med midler til utviklingsprosjekter der forskningskunnskap har blitt brukt på en sånn måte at næringslivet og kommuner i Trøndelag har forbedret sine tjenester og produkter. Over 80 prosent av prosjektmålene nås, det vil si at forskning funker!

Hva er regionale forskningsfond?

Det overordna målet med de regionale forskningsfondene er å styrke forskningen for å oppnå regional innovasjon og utvikling. Det skal mobiliseres til økt innsats og bedre forskningskvalitet i regionene. Når bestillingsbrevet skrives skal det inneholde prioriteringer ut fra overordnede satsingsområder.

I Trøndelag har vi prioritert disse fire områdene:

  • bioøkonomi
  • opplevelser
  • teknologi
  • innovasjon i offentlig sektor

Trøndelag har også et spesielt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov.

Trøndelag har et utviklingsretta næringsliv

Årsrapporten for 2022 viser en oversikt over hvor mye penger som det er søkt om, hva prosjektene handler om og hvem som har søkt. Hele 15 prosjekter som tilhørte næringslivet fikk penger, og UoH-sektoren (universiteter og høgskoler) og offentlig sektor fikk tilslag på henholdsvis fire og seks prosjekter. Flertallet av søknader handler om bruk av teknologi mens det samtidig kunne vært flere søknader på de andre innsatsområdene. Det er ikke mange søknader innenfor feltet opplevelser, og i 2022 kom det bare én søknad som handlet om et samisk prosjekt.

Virker det?

Over 80 prosent av de som blir spurt om målet er nådd svarer ja, og over 80 prosent svarer ja til at de planlegger å søke om midler til et hovedprosjekt som en fortsettelse. Slike hovedprosjekter kan ofte bli finansiert gjennom andre virkemidler, som for eksempel Innovasjon Norge, SkatteFUNN, kanskje regionale utviklingsmidler eller internasjonale forskningsmidler gjennom Horisont Europa. Prosjektene fører også til at det publiseres og formidles resultater og slik skapes det mer populærvitenskapelig aktivitet som andre kan lære av. Det vil si at forskning funker!

Veien videre

Fondet har opplevd en nedgang i antall søknader etter pandemien. Noe kan sikkert forklares med at næringslivet har hatt mer enn nok med å drifte og ikke utvikle i en lengre periode. Vi skal legge til rette for at forskning kan brukes i næringslivet og i offentlig sektor for å få laget bedre tjenester og produkter. Derfor er vi veldig glade for at vi også styrker det regionale forskningsfondet med et betydelig beløp fra bundne fond i tillegg til overføringer fra Kunnskapsdepartementet.

Vi må samtidig motivere næringslivet og andre aktører til å se mulighetene i denne ordningen slik at flere søker. Vi skal også jobbe videre for å få styrket forskningsfondenes rolle på nasjonalt plan, da må vi også sørge for at vi styrker fondene og ikke reduserer mulighetene for å bruke forskningskunnskap til å skape bedre tjenester og produkter for oss alle.

Derfor bør regionale forskningsfond styrkes ved å øke overføringene i neste års statsbudsjett slik at vi også kan motivere og mobilisere enda flere til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap. Det vil også styrke vår posisjon som en av de mest innovative regionene i Europa.