Regjeringen vil styrke tilbudet til eldre i alle landets kommuner, og ruste dem for de store omsorgsoppgavene fremover.

Den forrige regjeringen kuttet i sitt budsjett forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene ved utgangen av 2021. Det var et tydelig løftebrudd på avtalen mellom de berørte kommunene og Solberg-regjeringen. Jeg forstår at det er frustrerende for de kommunene som har vært med på prosjektet.

Vi har hele veien ment at denne måten å finansiere omsorgstjenesten på bryter med prinsippet om lokal selvråderett. Når staten overtar finansieringen av en sektor fratas kommunene muligheten til selv å prioritere ressursene. Det sier vi nei til. Forsøket har også gitt staten betydelige merutgifter. Derfor står vi på vår politikk om å ikke prioritere Frps gjennomslag i Solberg-regjeringens statsbudsjett.

Fellesskapets helse- og omsorgstjeneste skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av adresse og størrelse på lommeboken. Vi skal ha fagfolk i front, prioritere forebygging og lytte til pasientene og brukerne.

Fremfor å gi noen få kommuner flere midler gjennom et smalt borgerlig prestisjeprosjekt, vil vi heller prioritere å styrke eldreomsorgen i alle landets kommuner. Derfor har regjeringen foreslått å øke kommunenes frie inntekter med hele 2,5 milliarder kroner. Det vil også komme forsøkskommunene som rammes av Solbergs avtalebrudd til gode.

Vi vil gjennom å satse på ansatte og sørge for at eldre får bo i egen bolig så lenge de kan og vil, styrke den offentlig kommunale omsorgstjeneste. Vi skal innføre en aktivitetsgaranti for eldre, satse på fremtidens velferdsteknologi, sørge for god ernæring, faste team med fagfolk i hele faste stillinger og bidra med flere tilrettelagte boliger.

Samtidig forstår jeg at avslutningen av forsøket kan være krevende for kommunene det gjelder. Vi har derfor vært opptatt av å lytte til dere. De deltakende kommunene vil som en nedtrappingsordning motta 60 prosent av inntektspåslaget i 2022, og 40 prosent i 2023.

Vi lever stadig lenger, og mange eldre vil holde seg friske og i god form lenger. Det krever politisk handling, handling vår regjering vil prioritere.