Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringens kutt reduserer smittevernet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Smittevern er avgjørende nå, mens arbeidstilsyn er viktig alltid. Gjennom flere år er Arbeidstilsynet svekket, derfor sto vi også svakere i kampen mot korona.

Folkehelseinstituttet (FHI) var ikke alene om å advare mot følgene av en pandemi. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i hele ti år regnet dette som en høyrisiko-mulighet. FHI ble likevel ikke rustet opp - det ble bemannet ned!

Smittevern har det siste året vist seg helt samfunnskritisk. Brått fikk vi alle også et forhold til FHI. Vi verdsetter instituttet, er opptatt av smittevern. Det er lett å forstå, det berører jo oss alle, spesielt når en pandemi kommer.

Arbeidstilsyn er en kritisk samfunnsfunksjon. Hvor ofte tenker vi på hva det er, og hva Arbeidstilsynet gjør? Vi må få et forhold også til denne etaten, og verdsette den! Nå må vi styrke de statlige etatene som bidrar til nasjonal beredskap og felles trygghet! For å oppnå det må vi få ei ny regjering til høsten. Ei regjering som forsterker sikkerhetsnettet vårt, ikke svekker det!

Tilsyn mot smittespredning

Arbeidstilsynet er til for et sikkert arbeidsliv, for trygghet på arbeidsplassen. Nå er også smittevern en hovedoppgave. Det er bra, men uforsvarlig sent. Tilsynet kunne gjort mer om det hadde hatt, eller var blitt tilført, større ressurser tidligere. Det kunne begrenset importsmittespredning, forhindret utbrudd på byggeplasser. Men Arbeidstilsynet var ikke rustet for en pandemi, og ble ikke rustet opp det første pandemiåret. Gjennom åtte år med Solberg-regjeringas såkalte avbyråkratiseringskutt er kapasiteten tvert imot redusert.

Arbeidstilsynet har ikke nok kapasitet selv i normale tider. Driftsbudsjettet tynes, bemanninga reduseres. Antall tilsyn er nær halvert fra 2015 til 2020. Det er blitt færre folk, der det er nødvendig med flere. Da blir det også færre inspeksjoner, selv om all fornuft tilsier at det skulle vært flere. Når det inspiserende personellet i forebyggende arbeid ute på virksomhetene reduseres, blir en stadig større del av aktiviteten kun postale tilsyn og veiledning.

Pandemien forsterker arbeidslivskriminaliteten. Å svekke Arbeidstilsynet, slik regjeringa har gjort, er helt meningsløst, også uavhengig av pandemien! Det er derfor provoserende når arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen i VG uttaler at Arbeidstilsynet ikke har manglet ressurser. Arbeidstilsynet har manglet ressurser i alle de åra du har sittet i regjering, Røe Isaksen! At du ikke kan se det, er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Tilsyn med Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har ansvar for viktige beredskapsfunksjoner innen smittevern og miljørettet helsevern, og leverer kunnskap som gjør at myndigheter kan håndtere og forebygge helsetrusler. Instituttet er vårt fremste fagmiljø for å møte en pandemi, og gi myndighetene råd. Det har alltid jobbet med epidemier og pandemier. Faglig var det beredt også nå, men nedbemannet. Hvorfor? Grunnet regjeringas retningsløse avbyråkratiseringskutt.

Når FHIs direktør måtte kutte i antall ansatte ble kompetansen og kapasiteten svekket, også på smittevern. Hun og de tillitsvalgte advarte om mulige negative følger, men ble ikke hørt.

Under pandemien er riktig nok nye ressurser tilført, men kun midlertidige. Regjeringas hodeløse avbyråkratisering har kostet samfunnet dyrt, det tar tid å bygge opp det som er kuttet over mange år. Landet sto smittevernsvekket da alarmen gikk for et drøyt år siden. At også Helsedirektoratet har måtte skjære ned i sin bemanning gjør ikke saken bedre.

Siden pandemien rammet, har de ansatte stått på. Dermed har det blitt overtid - mye overtid. I FHI 41.729 timer på ett år. Dermed må et redusert arbeidstilsyn rykke ut – for tilsyn med et overbelastet folkehelseinstitutt! For overtidsbruk, og andre forhold knyttet til arbeidstidsbestemmelser. Vi kan si det er ironisk, men egentlig er det tragisk. Dette er en følge av regjeringas dogmatiske angrep på offentlig sektor generelt, og statlige etater spesielt.

Ny regjering

Dette er situasjonen for to svært viktige og dyktige samfunnsinstitusjoner som begge lider under regjeringas blinde styring mot en ideologisk illusjon.

Vi trenger tilsyn med arbeidslivet. Vi trenger å styrke smittevernet. La oss gjøre det før høyresidas mistro til oss i statlig sektor smitter enda flere. Vi trenger å gi statsansatte og deres ledere tillit. Vi trenger derfor ei ny regjering til høsten!

Kommentarer til denne saken