Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringens uverdige dobbelkommunikasjon

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringens løfter om å følge opp FN’s bærekraftsmål er et rent spill for galleriet.

Leva-Fro AS i Levanger må ifølge oppslag i Trønderavisa 20. november kutte tiltaksplasser for personer med behov for tilrettelagt arbeidstrening. Bedriften mister alle sine 12 plasser for arbeidsforberedende trening. Som følge av regjeringens ABE – reform (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform) har NAV de siste årene fått reduserte rammer. Nå må de kutte i tilbudet til dem som sliter mest med å komme inn i arbeidsmarkedet. Leva-Fro er en vel fungerende bedrift med høy kompetanse. Enkeltpersoner med spesielle behov rammes og mister tilbud som er helt avgjørende for helse og livskvalitet.

Leira asylmottak i Levanger blir som følge av regjeringens politikk om konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester lagt ned 31.12.2020. Kommunen tapte anbudsrunden i konkurranse med det private selskapet Hero i Trondheim. 30 års kompetanse på drift av asylmottak nullstilles, 25 kompetansearbeidsplasser forsvinner, og 100 beboere vil bli flyttet. Nytt bosted blir trolig Trondheim med uvisshet om hvor og hvordan de skal leve livene sine. Mange av dem må forlate skole og arbeidsplass i Levanger. Kommunen kunne ikke konkurrere på pris. De sosiale omkostningene og bærekraftmålet om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle ble ikke tatt med i vurderingene.

Riksrevisjonen gir i en nylig rapport Regjeringen Solberg knusende kritikk for manglende konkret oppfølging av FN’s bærekraftsmål. Rapporten viser at arbeidet med den nasjonale oppfølgingen av målene ikke har vært koordinert på en måte som ivaretar en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming.

Organiseringen har resultert i en stykkevis og delt oppfølging. Det har tatt for lang tid før det er blitt lagt til rette for nasjonal implementering. Kunnskap og krav til departement og direktorater om å tenke helhet og sammenhenger er ikke ivaretatt. Bærekraft handler om å ivareta sosiale og miljømessige hensyn - i tillegg til de økonomiske - i alle viktige beslutninger. Det betyr at den byråkratiske tenkemåten må endres radikalt. I et bærekraftig perspektiv ville trolig både Leira asylmottak og Leva-Fro ha vært i full drift 1.1 2021.

Regjeringen Solberg frir nå til distriktene og vil løfte fram småbyene i Trøndelag. Det skal satses på urbane kvaliteter, kompetansearbeidsplasser og kultur- og fritidstilbud for å få fart på småbyer og tettsteder. Høyrestatsrådene Astrup og Helleland mener åpenbart det er god distriktspolitikk å bygge opp kraftsentre rundt småbyer og tettsteder. De lanserer en ny strategi som skal oppfylle bærekraftmålet om å: «Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige».

Det rimer dårlig med det som nå skjer med Leira Asylmottak og Leva-Fro i Levanger.

Som lokalpolitikere er vi selvsagt tilfreds med at Regjeringen nå vil satse på småbyer og tettsteder i Trøndelag. For oss blir imidlertid sted og tidspunkt for lanseringen både umusikalsk og provoserende.

Trange kommunebudsjett, pandemi, nedstenging, tap av arbeidsplasser og høy arbeidsledighet har gjort budsjettarbeidet i kommunene til en krevende øvelse.

Regjeringen med Helleland og Astrup som budbringere taler med mange tunger og blir lite troverdige i sin dobbeltkommunikasjon. Som del av regjeringens strategi for å nå FN’s bærekraftsmål skal det nå satses på småbyer i distriktene. Men - som følge av regjeringens politikk tappes samtidig de samme småbyene for folk, fagmiljø og kompetansearbeidsplasser som i stor grad bidrar til nettopp å gjøre disse stedene til attraktive kraftsentra.

Bærekraftig samfunnsutvikling handler om mer enn fine ord. Det krever at vi evner å tenke på nye måter, og har politisk mot og kraft nok til å omsette fine ord til aktiv handling.

Kommentarer til denne saken