Idet Orkland kommune skal til å fornye sin arealplan, sitter flere fra gamle Snillfjord og er bekymret for hvordan det skal gå med fjellområdet Svarthammaren. I 2019 sa flertallet i kommunestyret et tydelig nei til utbygging på Svarthammaren. Det vedtaket bør Orkland respektere.

Et vedtak gjelder kun til neste vedtak blir fattet, heter det i politikken, og det er utvilsomt bra for demokratiet. Likevel er det enkelte vedtak som bør veie tyngre og som bør bety mer, når neste kommunestyre skal ta grep. Særlig gjelder dette saker der det har vært et bredt grunnlag, som har funnet sted på tvers av partigrenser og politisk ideologi. Slike forlik har tradisjon i Norge for å veie tungt.

Tar man dette ned til kommunenivå, kan man si at vedtaket Snillfjord kommunestyre gjorde i 2019 var et bredt forlik. Der 13 representanter stemte mot utbygging og kun fire stemte for. De 13 som stemte mot, fant hverandre på tvers av partier, bosted, og allerede inngåtte samarbeidsavtaler. Det blir feil at Orkland kommune nå vurderer å overkjøre dette vedtaket. Særlig med tanke på at Snillfjord var en liten kommune, der hele kommunestyret hadde god kjennskap og tilknytning til området. Nå skal medlemmer i Orkland kommunestyre fatte vedtak for et område de selv kan ha særs lite tilknytning til. Da håper jeg at Orklendingene lytter til hva innbyggerne i det berørte området, altså gamle Snillfjord mener.

Kommunestyret i Orkland bør også legge vekt på at kommunestyret i Snillfjord fattet sitt vedtak etter å ha vært i dialog og konflikt med vindkraftutbyggere i over 10 år. Vindkraft ble et fagfelt politikerne i gamle Snillfjord hadde mye kunnskap om.

Jeg er tilhenger av næringsutvikling, også innenfor kraftkrevende industri. Jeg mener likevel at gamle Snillfjord har tatt sin del av vindkraftutbygginga, med hele 43 vindturbiner på Geitfjellet industrianlegg, med en årsproduksjon på 548 GWh. Det er også her at en sentral tanke slår inn. Når det står imellom å verne eller rasere naturen, mener jeg at det er best å forvalte naturressursene våre på en god og fornuftig måte. Nå har Snillfjord ofret 25 km² på vindkraftutbygging, det er nok.

Jeg har flere verv innenfor Senterpartiet både lokalt og regionalt, men det er som Snillfjording jeg uttaler meg. Lokalt selvstyre er viktig, og jeg ønsker Orkland kommune lykke til med behandling av arealplanen.