Adresseavisen har i leder 18. januar satt rettshjelpen på dagsordenen. Dette er et etterlengtet tema og bør diskuteres i stort omfang i alle media.

Pensjonistpartiet i Trøndelag ønsker å styrke rettshjelpsordningen ved at flere rettsområder måtte bli omfattet av rettshjelpsloven.

Fri rettshjelp til de mest ressurssvake og sårbare i samfunnet er en rettssikkerhetsgaranti og et helt sentralt velferdsgode. Økonomiske ressurser får stadig større betydning for den enkeltes evne til å ivareta sine rettigheter.

Rettshjelpsloven har siden den ble vedtatt i 1980 stadig blitt strammet inn og svekket. En god rettshjelpsordning gjør hverdagen enklere og bedrer rettssikkerheten for dem som trenger det mest.

Pensjonistpartiet i Trøndelag vil spesielt påpeke at langvarig og alvorlig sykdom kan gi pasientene og deres nærmeste ekstra utfordringer i tillegg til sykdommen. Mange opplever økonomiske og praktiske problemer, og store utfordringer med både å få oversikt over og å oppnå sine rettigheter. Behov for juridisk veiledning som følge av sykdom omfatter blant annet trygd, pasientrettigheter, pasientskadeerstatning, arv/testamente, skatt og forsikring.

Pensjonistpartiet vil kjempe for at flere rettsområder blir omfattet av rettshjelpsloven, herunder saker på velferdsfeltet, arbeidslivsområdet og helseområdet.

Dette kan for eksempel være:

  • NAV-saker (i dag dekkes kun klagesaker etter Folketrygdloven) og
  • saker etter pasient- og brukerrettighetsloven og etter opplæringsloven.
  • Det må i større grad innvilges fri rettshjelp for å få prøvd prinsipielt viktige saker i rettsapparatet.