Laksefiske er en viktig del av den tradisjonelle kulturen og for reiselivsnæringa i Namdalen. Det er derfor viktig å legge til rette for levedyktige bestander av laks og sjøørret som det kan høstes av på en bærekraftig måte. Villaksen i Norge er under press fra flere hold og i 2021 ble arten for første gang rødlistet av Artsdatabankens ekspertkomité for fisk.

Det er derfor svært gledelig at grunneierne til den viktige lakseelva Sanddøla i Namsenvassdraget tar initiativ for å legge til rette for å tilbakeføre deler av elveløpet til naturtilstanden fra før tømmerfløtinga, slik at gyteplassene i elva blir bedre. I det som er FNs tiår for naturrestaurering bør slike initiativer heies frem og støttes av de bevilgende myndigheter.

Vi i Rødt er derfor uenige med fylkesdirektøren når denne innstiller på å avslå en søknad fra elveeierlaget for å restaurere deler av elveløpet. Fylkesdirektøren skriver at prosjektet er både nyttig og godt, men foreslår å avslå fordi det har for lite næringsrelevans. Dette stusser vi over. Laksefiske er definitivt en viktig næring i Namdalen, og fylkesdirektøren skriver selv at mer fisk i elva vil kunne føre til mer besøk og utleie. Dette prosjektet vil derfor være nyttig for turistnæringa i denne delen av fylket.

Vi i Rødt kommer derfor til å foreslå å innvilge søknaden når den kommer til behandling i Hovedutvalg næring og ønsker lignende prosjekter velkomne.