Venstre og regjeringens forslag til rusreform ble lagt fram på fredag. Venstre og regjeringen vil at rusavhengige skal få helsehjelp fremfor straff. Dette vil gi dem den hjelpen de trenger og verdigheten tilbake.

I over 20 år har Venstre kjempet for en rusreform som flytter innsatsen fra å straffeforfølge rusavhengige til å gi dem helsehjelp og et bedre behandlingstilbud. Dette er et stort skifte i norsk rusomsorg. Mennesker som har det aller vanskeligst må bli møtt på en annen måte.

Mange tiårs strafferegime har ikke fungert.

Norge er på europatoppen i overdosedødsfall. I 2018 døde 286 mennesker av overdoser. Hvert eneste dødsfall er en enorm tragedie, og et resultat av en ruspolitikk som skader mer enn den hjelper. Det er særlig på grunn av disse overdosetallene at Venstre har jobbet for å bevege norsk ruspolitikk i en mer human retning.

I 2019 slo regjeringens rusreformutvalg fast at straff ikke begrenser rusbruk. Det er forankret i en fagrapport som også bygger på internasjonal forskning og erfaringer fra andre land. Det er mye følelser i rusarbeidet. Da er det særlig viktig å bygge på grundige faglige innspill når ny politikk skal utformes.

Retningen som regjeringen nå foreslår for norsk narkotikapolitikk er i tråd med anbefalinger fra en rekke FN-organer, Det internasjonale narkotikakontrollbyrået, og Verdens helseorganisasjon.. Erkjennelsen er at hvis skal styrke verdidigheten for rusavhengige må vi slutte å straffeforfølge mennesker som er syke og trenger helsehjelp. Skal vi bekjempe narkotika må vi rette innsatsen inn mot salg og produksjon.

Straff får ikke ned narkotikabruken i samfunnet. Straff kan av og til gjøre vondt verre. Det kan gjøre det vanskeligere for de med rusproblemer å oppsøke hjelp. Det kan gjøre det vanskeligere for pårørende å avdekke rusproblemer. Og det bidrar til stigmatisering, marginalisering og utstøting av en sårbar og utsatt gruppe. Rusreformen kan gi disse menneskene friheten og verdigheten tilbake.

Venstre har i mange år foreslått endringer for å gjøre rusbehandlingen mer human. Det har handlet om penger til oppfølging av rusavhengige, tillate heroinassistert behandling for de tyngste brukerne og åpne sprøyterom som hindrer overdosedødsfall.

Reformen legaliserer ikke narkotika. Å bruke, ha på seg, eller kjøpe narkotika vil fortsatt være ulovlig. Tas du med en mindre mengde narkotika, som er ment til deg selv, vil politiet kunne reagere med å beslaglegge narkotikaen, samt gi deg en plikt til å møte for en ny kommunal rådgivende enhet. Reformen handler om avkriminalisering, med Venstre i regjering skal rusavhengige få hjelp framfor straff, det blir et skritt i riktig retning for et mer humant og inkluderende samfunn.

Vi er ikke blinde for at reformen vil innebære en stor omstilling. Derfor skal det arbeides med tiltak som forebygger rusmisbruk. Tiltakene må særlig rettes mot de unge. For kommunene det viktig å merke seg at endringene åpner for å se all rusforebygging i sammenheng. En samlet innsats på dette området fra mange fagmiljø, inkludert politiet kan bli kan bli et sterkt verktøy for å dempe rusbruken, også alkohol blant unge.