Regjeringen varsler om et stramt statsbudsjett for 2023 med store kutt på alle områder. Det er forståelig, men noen utsatte grupper må skånes.

Det gjelder særlig de med rusproblemer, både i Trøndelag og resten av landet. Disse utgjør en av de mest sårbare gruppene i samfunnet og klarer ikke de samme kuttene som de fleste andre av oss gjør.

Kutt i forebyggingsarbeidet vil kunne gi en kjemperegning senere. For eksempel koster, ifølge en nylig rapport fra Oslo Economics, alkoholbruk alene staten 80-100 milliarder i året – tre ganger den estimerte strømstøtten for 2022. Baksmellen vil bli gigantisk hvis denne og andre deler av russektoren må legge viktige forebyggings- og behandlingstiltak på is.

Det må heller ikke gjøres innstramminger som går utover tryggheten til barn og unge.

Den kommende generasjon fortjener bedre enn å bli en salderingspost, og det koster vesentlig mer å reparere enn å fange opp problemene tidlig.

I tillegg til det forebyggende arbeidet særlig rettet mot barn og unge, er det tre områder Actis mener må skjermes i statsbudsjettet:

Tiltak for å få ned overdoser: Fordi til tross for mange gode tiltak og planer de siste årene, går ikke overdosetallene ned. Gjennomsnittlig dør rundt 250 personer av overdose i året. Det kan vi ikke leve med. Derfor må det avsettes ekstra midler til å gjennomføre den nye overdosestrategien som er rett rundt hjørnet. Det er særlig viktig med tiltak overfor den gruppen som dominerer overdosestatistikken i dag: Misbrukere av sterke smertestillende medisiner, og da særlig kvinner.

TSB Ung: Fordi barn og unge med rus og psykiske lidelser i dag ikke får den hjelpen de har krav på. En rapport fra Riksrevisjonen avdekket at behandlingstilbudet til unge med samtidige psykiske lidelser og rusproblemer er elendig. I mange kommuner er det helt fraværende. TSB Ung er en måte å møte disse utfordringene på hvor man jobber tverrfaglig med involvering av sosialfaglig, psykologfaglig og medisinsk/helsefaglig behandling. Det retter seg spesielt mot unge fra 16 år og oppover.

Rusmestringsenheter i fengslene: Fordi det er helt avgjørende for de med et liv preget av rus og kriminalitet å få hjelp til å bli rusfri i fengselet. Ingen gjør denne jobben bedre enn rusmestringsenhetene. Her får innsatte hjelp til å håndtere rusavhengighet, samt oppfølging og behandling av psykiske problemer og andre underliggende årsaker. Av totalt 3500 soningsplasser, er det kun 150 plasser satt av til rusmestring. For å stoppe svingdørsproblematikken i norske fengsler ber vi derfor helseministeren om å prioritere penger i statsbudsjettet til å etablere flere rusmestringsenheter.