Høstens overdosedødsfall vitner om farene knyttet til stoffer med ukjent opphav og innhold. Det er stor fare forbundet ved å innta stoffer som en ikke kjenner styrke og innhold i. Virkningen kan være mindre eller annerledes enn det som er forventet, eller i noen tilfellet kan den være, som med nye syntetiske opiater, mye kraftigere. Noe som kan lede til helt andre rusopplevelser og i verste fall til overdoser, og fare for liv og helse hos den som inntar stoffet. Dette har vi dessverre sett flere tragiske eksempel på bare denne høsten.

Stoffer med ukjent innhold er et kjent problem ved det uregulerte markedet av illegale rusmiddel som eksisterer i skyggen av dagens politikk. Den enkelte kan aldri være helt sikker på hva som tilbys. Et analysetilbud kan bida til å redusere risikoen for skade ved bruk av rus. Flere europeiske land har i dag ulike former for tjenestetilbud drevet eller støttet av det offentlige; det finnes i dag slike tilbud i Spania, Østerrike og Nederland, resultatene derfra er at det gir en økt trygghet og bidrar til å forebygge skade.

Det som finnes av tilbud i dag i Norge, der brukere selv kan få testet stoff anonymt, er drevet privat av Foreningen tryggere ruspolitikk (FTR) i Oslo, Rusmiddelanalystjensten. Et tilbud som ikke er støttet av myndighetene og som i dag må operere i en juridisk gråsone. Det er klart at dette er en type tjeneste som det er et behov for. En tjeneste som kan bidra til å redde liv. Det er også en type tjeneste som noen kan tolke som en stille aksept av bruk og besittelse, selv om det er det pragmatiske svaret på det som er en konsekvens av den samme harde linjen som har preget norsk ruspolitikk.

I dag finnes det ikke noe godt tilbud til folk i Trondheim og Trøndelag som ønsker å få testet innhold i stoffet de har skaffet seg anonymt. Tilbakemeldinger til Rusmiddelanalystjensten som FTR tilbyr i Oslo er at brukere velger å ikke ta stoffer med annet innhold enn forventet når dette kommer fram i analysen. Dagens tilbud er anonymet og diskresjonen sikres for den enkelte som leverer inn prøver til analyse, i dette ligger også en trygghet for den enkelte som kunne ha reservasjoner om tilbudet skulle være sporbart. Et mål bør være å få til et lignende tilbud i Trondheim.

Effekten av å ha et rusmiddelanalysetilbud vises også på det uregulerte markedet. Erfaringer fra land med analysetjenester går i retning av en økt bevissthet på kvalitet og gjør det mindre attraktivt å forsøke å omsette utblandet eller farlig stoff. I det de facto fraværet av andre effektive reguleringstiltak som er resultat av dagens forbudslinje, kan et analysetilbud ha en stor effekt med forebygging av skade. Det er derfor viktig at et slikt tilbud gjøres tilgjengelig for folk i hele landet, og folk som i dag ikke er i kontakt med for eksempel kommunale helsetiltak.

I en by som Trondheim med mer enn 200 000 innbyggere er det på et selvstendig grunnlag behov for et lokalt tilbud, om vi tar med omlandet snakker vi fort en demografi på mer enn en halv million. Et lokalt tilbud som kan spore nye og potensielt livsfarlige opiater kan være av avgjørende betydning den dagen slikt stoff kommer i sirkulasjon. Et testtilbud i Trondheim vil trenge offentlig finansiering, samtidig er det viktig at diskresjonen for de som ønsker stoff testet opprettholdes. Diskresjon og anonymitet handler om at den enkelte kan ha tillit til tjenesten uten å frykte for represalier.

Mange brukere av forbudte stoffer har, av forståelige grunner, liten eller ingen tillit til myndighetene og representanter for myndighetene. For at et tilbud skal kunne bli en realitet i vår by og region kreves det at lokale myndigheter bevilger penger til en forsøksordning. Videre er det viktig med et fortsatt press på nasjonale beslutningstakere for en helhetlig rusreform – en trygghetsreform.