I disse dager sluttføres rehabiliteringen av Samfunnshuset. Bygningen er en perle i gjenreisningsarkitekturen, som hadde stort behov for oppgradering. Nå tas det vare på de kulturhistoriske verdiene! Men minst like viktig som selve huset er innholdet. Det legges enda bedre til rette for at det skal syde av aktivitet sent og tidlig, for folk i alle aldre. Med dette løftet for Samfunnshuset er første trinn i arbeidet med å styrke Torg-området kommet i mål.

Kort tid etter krigen gikk kommunen og arbeiderbevegelsen sammen om å bygge Samfunnshuset ved Torget. Det må ha vært et stort økonomisk løft! Da det stod ferdig i 1952 var Samfunnshuset Nord-Trøndelags største hus, med et svært rikholdig innhold, blant annet den første innendørs svømmehallen nord for Dovre. Det er regnet som Norges første samfunnshus, og ble en modell for andre tilsvarende samfunnshus rundt om i landet i årene som fulgte. Steinkjer kan virkelig være stolt av denne delen av byhistorien vår.

Det nyrenoverte Samfunnshuset bringer gammel storhet tilbake til noen rom, samtidig som andre deler av bygget får nytt innhold. Vi tror for eksempel at mange vil bli glade for å se festsalen i midtfløyen totalrenovert. Den skal fortsatt være en festsal for byen, og til sammen vil festsal, Litj-sal, gammelkinoen og andre fasiliteter i huset gi byen skikkelige «samfunnshus-funksjoner». Det gamle badet som i mange år har vært aktivitetssenter, vil derimot nå gi kulturskolen fantastiske dansesaler. Det ligger godt til rette for at flere barn og unge skal få et kulturskoletilbud i Steinkjer! I det hele tatt blir Samfunnshuset generasjonenes møteplass, med blant annet kulturskole, ungdomshus og aktivitetssenter for eldre. Og vi skal heller ikke glemme Studentenes Hus, Hvelvet, som får lokaler under gammelkinoen. Samfunnshusprosjektet er viktig for å styrke studentbyen Steinkjer.

Rehabiliteringen har kostet mer enn 100 mill. kroner, men påvirker likevel i svært liten grad driftsøkonomien til kommunen. Hvorfor det? Jo, fordi at de ulike aktørene som skal leie i huset har med seg husleie de betaler allerede i dag, fordi vi kan drive billigere med for eksempel lavere energikostnader, og fordi økt aktivitet også gir større leieinntekter. Dessuten har kommunen lagt til litt egenkapital fra tidligere års overskudd for å holde rente- og avdragsutgifter nede. I sum greier vi altså å styrke kulturaktivitetene, uten at det går ut over andre tjenester.

Som nevnt er dette et første trinn i områdeutviklingen rundt Torget, Rismelen inkludert. Omtrent samtidig med at rehabiliteringen av Samfunnshuset nå ferdigstilles, er forberedelsene til byggingen av det nye kulturbygget langs elva også i gang. Vi må se Steinkjer kirke, Samfunnshuset og det nye kulturbygget som en helhet. Til sammen vil disse tre byggene utgjøre et kulturkvartal rundt Torget – hjertet i byen. Vår flotte gjenreisningskirke er både et gudshus og et kulturhus. Samfunnshuset vil altså særlig inneholde tilbud til ulike brukergrupper som ungdommer, studenter og eldre, men også fungere som et samfunnshus for byen. Det nye kulturbygget vil særlig inneholde lokaler for eksisterende og nye kulturinstitusjoner. Det finnes knapt en slik samling av ulike kulturinstitusjoner og kulturuttrykk som det Steinkjer nå får rundt Torget.

Kultursatsinga som gjennomføres i Steinkjer bygger på langsiktige strategier forankret i kommunestyret. Vi trenger å utvikle en velfungerende og attraktiv by, med aktivitet, møteplasser og opplevelser. Dette er helt avgjørende for å sikre Steinkjer som region- og administrasjonssenter i framtida. Kultursatsingen er en del av en helhetlig og strategisk byutvikling, sammen med blant annet utviklingen av kompetansemiljøene på Innovasjonscampus Steinkjer og utviklingen av stasjonsområdet, med O2-huset, nytt Fylkets Hus, hotell og parkeringshus. Sammen med andre satsinger er dette store løft for Steinkjer, men det var nå vi måtte satse. Strategisk, langsiktig, målbevisst.

Med renoveringen av Samfunnshuset og det nye kulturbygget får kulturen i seg selv også et løft. Som nevnt nye muligheter for samspill og utviklingen av de kulturinstitusjonene vi har. Og vi får nye etableringer, som for eksempel et eget kunstgalleri og utstillingslokaler for kulturhistoriske gjenstander for Egge Museum/SNK, og ikke minst et samarbeid med Vitenskapsmuseet. Vi tror at Steinkjer vil få et stort og nødvendig løft gjennom denne kultursatsingen. Attraktivitet, rekruttering og vekstkraft vil bli styrket. Det legger i sin tur grunnlaget for gode tjenester til kommunens innbyggere.

Nå gleder vi oss over at første etappe er fullført. Hurra for det flotte Samfunnshuset vårt!