Sametingets opprettelse av samisk barneforum har som intensjon å fremme samiske barn og unges stemme, og vil med dette sikre at samiske barn og unge blir hørt og får medvirke til utvikling av gode oppvekstsvilkår og læringsmiljøer. Det er viktig å vite hva samiske barn og unge selv erfarer og tenker om sin hverdag. I dag har vi ingen arena for å diskutere og samtale med barn og unge på Sametinget. Barn og unge skal høres og få snakke med egen stemme. Vi må samtale med, og ikke om, barn når vi jobber med områder de har mye mer kunnskap og erfaring på enn det vi har. Derfor arrangerer Sametinget denne uken et barneforum for å løfte barns medvirkning, hvor 10 samiske barn og unge fra hele landet deltar.

Vi vet at hver eneste dag opplever samiske barn og unge mobbing, vold og trakassering, og andre krenkelser i Norge. Det skjer i barnehagene, på skolene, på skoleveien, i garderober, på fritidsaktiviteter og også på sosiale medier. Tall fra Elevundersøkelsen høsten 2022 viser at 5,9 prosent av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Tidligere i høst la NIM, Norges Institusjon for menneskerettigheter, frem forskning om «Holdninger om samer og andre minoriteter i Norge». Den undersøkelsen viser at det forekommer samehets og eksisterer fordommer mot samer. Det forteller oss at barn og unges oppvekstsvilkår ikke er slik de skal være. Vi må derfor lytte til våre barn og unge om deres opplevelser og deres forslag til tiltak for å skape gode oppvekstsvilkår.

Samiske barn og unge er den viktigste ressursen vi har i det samiske samfunnet, men til tross for ulike rapporter så vet vi lite om deres situasjon. Det står i Beaiveálgu-erklæringen at sametingsrådet vil inkludere samiske barn og unge i sin politikkutvikling og arbeide med forebygging av mobbing ved å etablere et samisk barneforum.

Målet med samisk barneforum er å skape en arena hvor samiske barn og unge blir hørt og får medvirke. Sametinget ønsker med barneforumet også å få frem hvilke utfordringer samiske barn møter i sin skolehverdag. Det er viktig å få frem samiske barn og unges egne opplevelser og erfaringer. På den måten blir Sametinget bedre rustet til å jobbe mer målrettet med aktuelle problemstillinger som dagens samiske barn og unge opplever.

Sametinget mener at samarbeid med andre aktører både regionalt og nasjonalt er viktig for et felles løft for å motvirke mobbing og krenkelser blant samiske barn og unge. Vi er glade for at vi arrangerer barneforum sammen med Redd Barna, mobbeombudet og andre kompetansemiljøer for å løfte barn og unges stemme i vår offentlige samtale.

Med samisk barneforum ønsker Sametinget å bidra til at vi får de beste redskapene til å jobbe godt nok med disse tingene. Vi gleder oss til å høre om deres skolehverdag, og høre om deres innspill til hvordan vi politikere kan bidra og jobbe for tiltak slik at barn og unge, og særlig samiske elever, skal få det både trygt og godt på skolen. Vi vil også høre hva som skal til for at de skal glede seg til å gå på skolen hver dag.