Senterpartiets sentralstyre vil ha bånn gass på norsk sokkel i framtida. Ungdomspartiet varsler klimakamp. Det brygger opp til et spennende landsmøte i Trondheim 17–19 mars. Vi heier på ungdommen!

Et sentralt debattema under landsmøtet er Trygghet for folk. Det er et slagord og et tema vi lett kan identifisere oss med. Men da må også Senterpartiet tørre å stille seg noen grunnleggende spørsmål. Hvordan skal partiet på troverdig vis kunne overbevise ungdom om at de skal få vokse opp på et trygt og godt vis, nå når klima- og naturkrisen begynner å melde seg med full tyngde?

Senterpartiet er del av en regjering som i disse dager legger ut 92 nye leteblokker i Norskehavet og Barentshavet. Vi skal altså investere i ny olje- og gassproduksjon, på tross av at FNs rapporter sier at all ny leting må opphøre og opphøre . Den viktigste konklusjonen fra siste klimarapport et at for å kunne oppfylle Parisavtalen må vi ha umiddelbare kutt i klimagasser i alle sektorer. Utslippene må nå toppen før 2025, og deretter gå kraftig ned. Kun da vil vi klare å holde oss innenfor avtalens mål om en gjennomsnittlig temperaturøkning på ned mot 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Å stoppe ny aktivitet i Norskehavet og Barentshavet vil både redusere økonomisk risiko for norske skattebetalere i en usikker tid, og ha stor symboleffekt internasjonalt. Det er kostbart å bygge ut nye installasjoner, det er risikable områder beredskapsmessig, det tar lang tid før et felt er i stand til å produsere. Inntekter vil trolig først komme på 2040-tallet, basert på erfaringer fra eksisterende felt. Er det å skape trygghet for folk? Ikke ifølge FNs generalsekretær, som kaller en slik politikk for «kriminell».

Og hvem er det først og fremst «kriminelt» for; jo, for de som har bidratt minst til klimaendringer og naturtap, unge og ungdom, fattige land og fattige folk. Gjeldende politikk skaper altså utrygghet. Det motsatte av det Senterpartiet sier de vil skape.

Dessuten vil videre storstilt satsing på olje- og gassbransjen bremse for produksjonskapasiteten i fornybar sektor, både når det gjelder energi, arbeidskraft, innovasjon og kapital.

Norge har forpliktelser for fremtidige generasjoner, slik det er slått fast i Grunnloven § 112. Av den grunn er det sendt inn klage til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) av seks unge klimaaktivister og etablerte miljøorganisasjoner. Klagerne mener deres rett til liv etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), artikkel 2, og rett til fysisk integritet etter artikkel 8, er brutt ved at norske myndigheter tidligere åpnet Barentshavet sør og sørøst for oljeutvinning. Klagerne mener klimagassutslippene fra utvinningstillatelsene utgjør en alvorlig trussel for liv og helse.

Saken reiser også spørsmål om de unge er indirekte diskriminert, ettersom de over deres levetid må bære en uforholdsmessig byrde av skadene klimagassutslippene vil kunne føre til.

Besteforeldrenes klimaaksjon ber derfor Senterpartiet om at et nytt generasjonsperspektiv legges til grunn for den politikken de nå skal vedta i Trondheim.

Senterungdommen sier de vil farge partiet sitt grønt i stedet for dagens grå politikk. Vi kan ikke annet enn å applaudere.