Felles høringsuttalelse fra idrettslagene i Kvam skolekrets, Rygg, Følling og Kvam IL til Steinkjer 2025.

Steinkjer 2025 er et stort og viktig prosjekt for alle i kommunen, på ulike vis. I dette høringssvaret fra de tre idrettslagene i Kvam skolekrets fokuserer vi på våre egne ansvarsområder. De kan kort oppsummeres til idrettsaktivitet, folkehelse, barn og unge og bolyst.

I 2021 vedtok kommunestyret i Steinkjer utviklingsprosjektet «Steinkjer 2025», blant annet med disse punktene:

  • Det er viktig at prosessen har et langsiktig utviklingsfokus fram mot 2030–2040 med et godt analysegrunnlag og gode åpne prosesser.
  • Når framtidas kommune skal modelleres må helhetlige grep og løsninger som legger til rette for en god oppvekst og en god samfunnsutvikling vektlegges.
  • Steinkjer kommune skal fortsatt kjennetegnes av å ta hele kommunen i bruk.

Kunnskapsgrunnlaget som er sendt på høring gir en god beskrivelse av de utfordringene som reduksjon i folketall, synkende barnetall og stadig flere eldre vil gi for Steinkjer kommune. Vi ser at det behov for å ta grep, og intensjonen med Steinkjer 2025 er god. Det er bra at kommunen ønsker å se helhetlig på utfordringene. Vi forstår at det er behov for strukturendringer, og at ingen kommunal enhet, være seg skole eller eldresenter kan være fredet til evig tid. Det er likevel, slik vi ser det, særlig to store mangler med materialet som er sendt på høring:

For det første fokuserer kunnskapsgrunnlaget ensidig på utfordringene, og i liten grad på styrkene Steinkjer kommune har i den nasjonale kampen om å få folk til å bosette seg i akkurat vår kommune. Steinkjer er kjent som bygdenes by, hvor du kan velge å bosette deg i livskraftige bygder med en attraktiv småby som kommunesenter, eller mer sentralt i byen og likevel ha tilgang til levende kulturlandskap og flotte natur- og friluftsområder i resten av kommunen.

Tilbud som lokale idrettslag og ildsjeler tilrettelegger i sine nærmiljø, og som gagner hele kommunen. For vår del vil vi trekke fram de gode skimulighetene som vi tilbyr til hele Steinkjers befolkning på Midterfjellet og over Guin til lysløypa i Kvam der det «alltid» er snø også i snøfattige vintre. I tillegg kan vi nevne stolpejakt, Føllingstien, trimtrappa på Kvamsåsen, samt Vanderåskammen og Borghatten, som er to av kommunens Ti på topp-mål i år. Dette er eksempler på tilrettelegging der innbyggere i Kvam skolekrets arbeider utallige dugnadstimer, til nytte og glede for langt flere enn medlemmene i Rygg, Følling og Kvam IL.

Den andre mangelen med Steinkjer 2025, er etter vår vurdering, at det som blir presentert som et helhetlig utviklingsprosjekt i realiteten framstår som et rent kostnadsbesparelsesprogram.

Kommunedirektøren foreslår å legge ned tre skoler nå, og tre skoler fram i tid, for å redusere oppvekstetatens budsjett. Det eneste kriteriet som ser ut til å være lagt til grunn for de tre første skolenedleggelsene er hvor kan vi spare penger i oppvekstetaten . Å legge ned skoler kun basert på bygningsmassens alder er ikke å vektlegge helhetlige grep og løsninger. Steinkjer kommune har skoler både i grendene og i sentrum. Det synes vi er bra. Derfor mener vi Steinkjer 2025 med fordel kunne ha drøfta både fordeler og ulemper med en sentralisert struktur (slik kommunedirektøren foreslår mot 2032), og en mer desentralisert skolestruktur (mer lik det vi har i dag) før det ble foreslått konkrete skolenedleggelser, med all den uro og bekymring som det fører med seg.

Tre av barneskolene i kommunen er i dag lokalisert i mindre enn tre kilometers avstand fra Steinkjer torg. En fjerde ligger fire kilometer fra torget. Kan hende er det fornuftig for skolebudsjettet å ha mange skoler i sentrum, men å holde sentrumsskolene utenfor diskusjonen om strukturendring er ikke å se helhetlig på saken. Og det legges i hvert fall ikke opp til å ta hele kommunen i bruk når alle skoler utenfor sentrum, med unntak av Mære og Malm, skal legges ned innen 2032 «om ikke elevtallsutviklingen er positiv».

Vi vet at prognoser er akkurat det. Prognoser. Vi kan ta grep som forsterker prognosene, eller grep som forsøker å bidra til å motvirke de dystre framtidsutsiktene. Hvem vil flytte til ei bygd om det er vedtatt at skolen vil bli lagt ned i løpet av en tiårsperiode om ikke elevtallsutviklingen er positiv nok? Og vil de som vurderer å etablere seg i bygdene i Steinkjer, men som ikke gjør det fordi skolene forsvinner, velge å bosette seg Steinkjer i det hele tatt, eller heller velge andre kommuner?

Kommunebudsjett er både sammensatt og krevende. Kanskje er ikke spørsmålet om Steinkjer har råd til å beholde en desentralisert skolestruktur, men om kommunen har råd til å legge ned skoler? I alle fall råd til å legge ned skoler i utviklingsorienterte lokalsamfunn der skolen helt opplagt spiller en sentral rolle for bygdas livskraft. Hvor er det gode analysegrunnlaget som kommunestyret la føringer for i sitt vedtak i 2021?

Kvam er ei levende bygd, og idrettslagene er sentrale i bygda. Vi samarbeider godt med skolen, og har i all beskjedenhet enestående gode tall for deltakelse i idrettsaktiviteter, om vi måler i bredde og antall barn som er med, og ikke på resultater. Allidrett, skileik, gymleik for barnehageungene, turstier og skiløyper, fotball og ukentlige terrengløp gjennom hele sommerhalvåret er viktige arenaer for både barn, ungdom og voksne. Høy deltakelse gjør at det er motiverende å drifte anlegg og løyper på dugnad, og gode anlegg og stier gjør igjen at flere blir med. Det blir en god sirkel.

En telling gjort våren 2021 viste at 87 prosent av alle elevene ved Kvam skole spiller fotball for Følling og Kvam. Fotballgruppene jobber systematisk for å ha et godt tilbud til alle ungene, og med å få med flest mulig lengst mulig. Det samme gjør skigruppene som arrangerer skileik, skitreninger og karusellrenn både med og uten tidtaking. I vinter deltok over 80 barn og unge i skolekretsen på karusellrenn i bygda, de fleste i alderen 6–12 år.

Så er vi glade for et godt samarbeid med naboklubbene Beitstad FK og Stod IL slik at vi får til lag og aktivitet når ungene blir litt eldre, og fornøyde med at Egge IL tar imot ungdommene våre på en god måte. I vinter har vi leid den nye fotballhallen på Steinkjer en time på søndager, og da har alle lagene fra sju år og til senior trent samtidig, godt fordelt på den store flata.

Vi må også få fram at idrettslagene er utrolig glade for flerbrukshallen som kommunen bygde på Kvam skole. Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom skole og lokale lag og foreninger. Vi bruker hallen til allidrett, fotballtreninger, volleyball for ungdom, styrke- og steptrening for voksne. Og ikke minst har vi en skytterbane i andre etasje med stor aktivitet.

Det er viktig at kommunen er synlig i hele kommunen. Skolen er særlig viktig og har en tung symbolverdi. Idrettslagene samarbeider godt med skolen, og det er enkelt når det er samsvar mellom skolekrets og lag. Når skoler legges ned, blir da idrettslagene og andre lag og foreninger mer eller mindre viktig? Dette er i liten eller ingen grad omtalt i Steinkjer 2025. Det er synd, særlig med tanke på møtene med kommunedelene, der frivilligheten var så sentral.

Idrettslagene i Kvam skolekrets har vind i seilene og ambisjoner om å fortsette og bidra til at Kvam er et attraktivt sted å bo, og til å fortsatt rekruttere bredt. Vi ønsker å få med flest mulig lengst mulig, og ser at skolen er en viktig samarbeidspart her. Vi synes det er bra at Steinkjer 2025 legger opp til at folk kan bo heime lengst mulig. Godt voksne er en viktig del av bygda og bidrar ikke bare i aktiviteter, men også mye på dugnad. Vi trenger både unge og gamle i Kvam.

Vi avslutter med å si at vi mener det er dramatisk for langt flere enn idrettslagene om Steinkjer i løpet av en tiårsperiode skal sitte igjen med fire skoler i sentrum og to bygdeskoler. Steinkjer er både en kommune og en by, og vi må klare å tenke to tanker samtidig. Vi konkurrerer med andre attraktive kommuner både i Trøndelag og i resten av landet. Det er en gjensidig avhengighet mellom by og grender i Steinkjer, og gode skoler er viktige også på bygda. Vi håper at by og land ikke blir satt opp mot hverandre, og at Steinkjer kommune evner å ta gode grep som motvirker, og ikke forsterker, nedgangen i kommunens folketall. Det tror vil være de klokeste grepene for kommuneøkonomien på lang sikt.