I flere medier, på selveste kvinnedagen, går Hadia Tajik til frontalangrep på statsministeren. Hun ramser opp intet mindre enn 50 grunner til at Erna ikke bør styre likestillinga i Norge.

8. mars er en internasjonal kampdag der kvinner burde stå skulder til skulder. Jeg er lut lei av politiske angrep og spill på kvinnedagen i et av verdens mest likestilte land.

Les også

50 grunner til at Erna og Abid ikke bør styre likestillinga i Norge

På denne dagen synes jeg det er mer passende å snakke om egen politikk, og jeg gir deg mer enn gjerne 50 punkter om hvorfor Erna Solberg er den rette til å styre likestillinga i Norge.

Jeg sier som Hadja Tajik: «Skjenk deg en kopp kaffe eller hent deg en kopp te». Jeg tror du vil bli stolt av vår statsminister etter gjennomgangen. God lesning og gratulerer med dagen!

 1. Norge er for tredje år på rad kåret til et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi en statsminister som erkjenner at vi ikke er mål og som har nye tiltak på gang.
 2. Erna Solberg har et stort engasjement for kvinnehelse og har satt i gang en offentlig utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Den siste tilsvarende utredningen ble levert i 1999.
 3. Kvinner har et stort ansvar for pårørende, derfor leverte regjeringen en pårørendestrategi i fjor.
 4. Regjeringen har økt potten for forskning på kvinnehelse og varsler at de vil gjøre mer.
 5. Regjeringen har levert en strategi om seksuell helse.
 6. Regjeringen har innført standardiserte behandlingsløp, såkalte «pakkeforløp» for behandling av ulike krefttyper som brystkreft. Det vil også komme flere pakkeforløp for lidelser som rammer kvinner spesielt.
 7. Nyere forskning fra STAMI viser at arbeidsmiljø har stor betydning for arbeidstakeres helse, engasjement og sykefravær. Derfra har statsministeren sørget for at ny IA avtale inneholder dette som hovedsatsingsområde.
 8. Likelønn er viktig for statsministeren. Derfor innførte hun rapporteringsplikt for bedrifter med over 50 ansatte på fordelingen av lønn i bedriften etter kjønn.
 9. For å hjelpe flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV har regjeringen satt i gang en inkluderingsdugnad. Dette er tiltak som er svært viktig for kvinner da flere kvinner har ytelser for nedsatt funksjonsevne og høyere sykemeldingsprosent enn menn.
 10. 100 kvinner opplever vold i nære relasjoner i året. Derfor kommer regjeringen med en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner til våren.
 11. Regjeringen har opprettet støttesenter for kriminalitetsutsatte i alle politidistrikt
 12. Regjeringen har sørget for familievoldskoordinatorer i alle politidistrikt.
 13. Regjeringen har bidratt til å styrke politiets fokus på vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt.
 14. Det er gitt penger til systematisk risikovurdering av familievoldssaker og saker som handler om æresrelatert vold.
 15. Regjeringen har levert handlingsplan mot sosial kontroll og æresrelatert vold.
 16. Regjeringen har styrket skolens arbeid med sosial kontroll gjennom å ansette flere minoritetsrådgivere
 17. Regjeringen har sørget for et nytt integreringsprogram som vektlegger å få flere innvandrerkvinner i jobb.
 18. Erna Solberg har et stort internasjonalt engasjement for likestilling og var den første som nevnte begrepet «mensen» i FN.
 19. Regjeringen har etablert en handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet, fordi kvinner er svært utsatt i krig og konflikt
 20. Kvinnemilliarden: Kjernen i Norges internasjonale arbeid for likestilling er å øke kvinners og jenters handlingsrom. Regjeringen bevilger 1 milliard til kvinners rettigheter og likestilling.
 21. Erna Solberg er klinkende klar som leder på at seksuell trakassering i arbeidslivet og i partiet er helt uakseptabelt.
 22. Regjeringen har styrket arbeidet mot seksuell trakassering gjennom å etablere et lavterskeltilbud for behandling av trakasseringssaker.
 23. Regjeringen har styrket varsleres rettigheter.
 24. Regjeringen har styrket arbeidstilsynets arbeid med seksuell trakassering.
 25. Det er etablert egne inspektører som jobber spesifikt mot seksuell trakassering. Disse er utdannet av Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 26. Regjeringen har en stor satsing på psykisk helse og etablert 0-visjon for selvmord.
 27. Regjeringen har sørget for å få på plass en nettbasert veileder for arbeidsgivere slik at seksuell trakassering kan forebygges.
 28. Regjeringen har utvidet pleipengeordningen betraktelig slik at begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig.
 29. Regjeringen har gitt gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier og redusert foreldrebetalingen for denne gruppen kraftig.
 30. Barnetrygden er økt for første gang på mange år.
 31. Regjeringen har styrket jordmortjenesten i kommunene med 50 prosent.
 32. Regjeringen har lovfestet kommunenes plikt til å ansette jordmor 2018)
 33. Regjeringen har øremerket midler til jordmødre i kommunene.
 34. Regjeringen jobber nå med en norm for jordmødre på fødeavdelinger og med krav til kompetanse.
 35. Helsestasjonene er styrket med 1,3 mrd siden Erna kom til makta og kommunene har fått krav om å ansette psykolog.
 36. Regjeringen har sammen med næringslivet kommet fram til 30 punkter for økt likestilling i næringslivet.
 37. Levert en kvinnelig grunderplan fordi for få kvinner er grundere (én av tre).
 38. Har sørget for at viktige ministerposter er bekledd av kvinner.
 39. Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. Derfor støtter regjeringen etableringer som «kvinner og teknologi» og «menn i helse»
 40. Regjeringen har gjennom «Stoltenbergutvalget» fått en status på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og er i ferd med å finne tiltak
 41. Regjeringen har sørget for «ung i dag» utvalget som så på kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg.
 42. Jobbsjansen som skal sørge for å få innvandrerkvinner i jobb har blitt satset på.
 43. Regjeringen har kommet med en ny handlingsplan for universell utforming som skal gjøre det enklere for personer med nedsatt funksjonsevne.
 44. Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion har tiltak innen ni ulike områder.
 45. Et nytt Core Topplederbarometer som kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og toppoledergrupper er under utarbeidelse.
 46. Regjeringen har styrket flere hjelpetjenester i forbindelse med korona.
 47. Erna Solberg har sørget for etablering av et nasjonalt ressurssterk for kvinner ved Bretvedt fengsel som skal bidra til å forhindre langvarig isolasjon for kvinner i fengsel.
 48. Kompetanseløft 2025: Regjeringen gir om lag 2,2 mrd kroner til kompetanseløft 2025 i 2021. Etablering av heltidskultur i tjenestene, redusert vikarbruk og derigjennom satses det på kontinuitet i bemanningen.
 49. Regjeringen har gitt 8,2 mill kroner for å øke kostnader som følge av assistert befruktning for enslige, donorregister og kompensasjon for donering.
 50. Erna Solberg er selv en sterk rollemodell for andre kvinner i både ord og handlinger.