Alt tyder på at Senterpartiet vil få stor innflytelse på hvem og hvordan Norge skal styres etter neste valg. SP har lenge avvist et regjeringssamarbeid med MDG fordi den politiske avstanden er for stor. Det er litt trist at partiet som profilerer seg som bygdas talerør så konsekvent tar avstand fra MDG som har en offensiv klima- og miljøpolitikk, men også en solid politikk for å satse mer på norsk matproduksjon. Det er litt rart.

Når Trygve snakker sentralisering, sentralisering, sentralisering tar jeg meg ofte i å tenke at dette er saker der Miljøpartiet De Grønne har vært helt enig med Senterpartiet. Motstand mot regionreformen, motstand mot ”nær”politireform, motstand mot stenging av FM-nettet og motstand mot sentralisering i landbruket, motstand mot nedlegging av fødeavdelinger i distriktene, eller motstand mot å legge ned høyskolen på Nesna. For å nevne noe. I disse viktige sakene har MDG og SP stått side ved side.

Med tanke på hvor viktig distriktspolitikk er for Senterpartiet skulle man tro disse enighetene veide tungt. Naturligvis finnes det politiske uenigheter, men for ofte karikeres og overdrives forskjellene. I dag blir mye distriktspolitikk angrepet for å være klima- og miljøfiendtlig mens klima- og miljøpolitikk blir anklaget for å være distriktsfiendtlig. Men trenger det være sånn?

Det er lett å bruke mye tid på uenighetene. Ettersom valgkampen tetner til vil det bli mer av det. Og det er greit. Velgerne fortjener å vite forskjellen på partier. Men av og til kan det være greit å se på hva vi kunne fått til sammen. For det er ikke lite!

– Vi kunne elektrifisert samtlige gjenværende togstrekninger. Det ville gitt bedre kollektivtilbud og flyttet hundrevis av trailerlass fra vei til bane. Bra for klima, miljøet, trafikksikkerheten og vedlikeholdsbudsjettet til vegvesenet.

– Vi kunne endret rammebetingelsene slik at det ble mer lønnsomt å drive et mer naturvennlig skogbruk. Regelverk kunne endres så man fikk mer bruk av tre i bygninger. Bra for klima, bra for naturmangfoldet og bra for næringsliv i distriktene.

– Vi kunne jobbet sammen mot vindkraftprosjekter og andre naturødeleggende utbygginger.

– Vi kunne stanset insentivene for stordrift og bremset avviklingen av norske gårdsbruk. Satset på kvalitet foran kvantitet og produsert mer på norske ressurser. Stått bak rause jordbruksoppgjør. Heiet på småskalaprodusentene, kraftig styrket jordvernet og sørget for bosetting i distriktene.

– Vi kunne flyttet mer makt fra trålereierne til kystflåten. Det ville gitt en mer bærekraftig og rettferdig høsting av fiskeressursene. Vi kunne endret reglene slik at det ikke lønte seg å sende fisken til Kina for filetering.

– Vi kunne opprettholdt elbilfordeler og sørget for ladestruktur for elbil også i distriktene. For det er vel ikke riktig at bare byfolk skal nyte godt av lave drivstoffutgifter?

– Vi kunne jobbet sammen for å gjøre noe med foretaksmodellen og kjempet for lokalsykehusene.

– Vi kunne styrket kommuneøkonomien og sørget for mer penger til eldreomsorg, barnehager, skoler og kultur over hele landet. Ta en titt på utkastet til nytt partiprogram for MDG. Det går langt i å gi kommunene mer innflytelse over egen økonomi.

– Kunne vi også tatt imot flere flyktninger? Det er allerede mange i SP som ser at det ikke bare er riktig, men også særlig viktig i kommuner med negativ befolkningsutvikling.

Om vi snakket mer sammen ville vi kanskje også sett at det er innretningen av typiske MDG-ordninger som redusert arbeidstid, redusert kjøttforbruk, klimaavgifter og garantert minsteinntekt som avgjør om de er distriktsvennlige eller distriktsfiendtlige. Jeg tror vi kunne funnet gode løsninger. Det gjør vi ofte lokalt.

Det er en ganske bra liste.

Oljen skal fases ut - Norge og Europa skal bli fossilfri innen 2050. Klimakrisa må alle partiet ta på alvor. Sp vil bruke skogen, ikke verne den. Vel - MDG ønsker å verne 10% av skogen, det betyr at 90% av skogen skal forvaltes. Sp vil ha miljøavgift på olje for å satse på skog, ja vi i MDG vil også satse mer på skog, både som karbonlager, men også som byggemateriale. Sp vil ha to anlegg for karbonfangst og lagring i drift fra 2023, kjempebra spør du meg. SP vil opprette et selskap med minimum 10 milliarder kroner i grunnkapital, som skal utvikle og investere i teknologibedrifter som baserer seg på grønt (fornybart) karbon. Selskapet skal lokaliseres utenfor Oslo. Dette forslaget ligner veldig mye på vårt forslag om å etablere et statlig Bionova, etter samme modell som Enova. Sp vil styrke elnettet og bygge ut 8000 nye hurtigladere for elbiler innen 2025, noe som er helt i tråd med MDG sin politikk.

Senterpartiet og MDG skal naturligvis fortsette å diskutere politiske løsninger på utfordringer knytta til olje, klima, ulv, jordbruk, skog og flyktninger. Jeg håper vi også kan sette av tid til å diskutere det vi kan få til sammen. Det mener jeg folk i distriktene fortjener.