I sine forslag til budsjett for 2021 vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet kutte det såkalte regionsentertilskuddet.

Partiene vil i stedet fordele disse pengene i rammetilskuddet til alle kommuner basert på innbyggerantall.

Det vil gå hardt ut over mange mellomstore kommuner som nylig har slått seg sammen med naboen. De mister penger til fordel for de befolkningsrike kommunene som Oslo, Bergen og Trondheim.

Kommuner som ikke slår seg sammen får lusne 38 kroner mer pr innbygger som følge av å fjerne det kjærkomne regionsentertilskuddet.

Samlet taper småbyer i Midt-Norge i underkant av 43 mill kr på Senterpartiet og Arbeiderpartiets budsjettgrep.

Namsos kommune får et kutt på 4,41 mill kr, det blir 4,018 mill kr mindre til Nærøysund og 4,049 mill kr mindre til Steinkjer med Senterpartiet og Arbeiderpartiets budsjettopplegg.

Skal distriktene få en motpol til veksten i de største byene, trenger vi attraktive regionsentra, tettsteder og lokalsamfunn. Disse byene skal være motorer for sine omland for å styrke verdiskaping og rekruttering og ha urbane kvaliteter ungdommen etterspør for å flytte hjem.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet sin politikk på dette området vil dessverre styrke den store sentraliseringen til de største byene, og ikke støtte opp under vekstkraft og attraktivitet i mindre regionsentre utenfor de største byene.