Kollega Knut Furuseth ber i sitt innlegg 21. mai i Trønderdebatt om at Helseplattformens ledere blir mer konkrete når det gjelder prosjektets pris og gevinster. Mye av den informasjonen som etterlyses er allerede tilgjengelig. Annen informasjon vil Furuseth og andre først få tilgang til når de ulike aktørene begynner arbeidet med å koble seg på plattformen, deriblant de konkrete gevinstene som kan hentes ut i hver enkelt kommune.

Vi vil gjerne få svare på noen av påstandene og spørsmålene stilt av Furuseth.

Les også

Helseplattformens ledere må utfordres på konkretisering av kostnader, gevinster og konsekvenser.

Gevinster

Helseplattformen kommer til å tilby helsepersonell et felles strukturert journalsystem på alle nivå i helsetjenesten. Diagnosekoder tastet inn av fastlegen, vil automatisk "oversettes" til et felles kodesystem slik at den samme diagnosen kan gjenbrukes også i sykehusets kodesystem. En ortoped vil slippe å lete i journalnotater etter tidligere injeksjonsdoser gitt i høyre skulder til en pasient, fordi løsningen enkelt sorterer på alle tidligere doser gitt i den skulderen. En hudlege vil kunne sammenligne bildet av et utslett tatt av fastlegen med det som allerede er tatt av pasienten selv tidligere og ligger inne i journalløsningen. Og pasienten vil ha én enkelt medisinliste – ikke flere i ulike systemer.

I dag, når en pasient legges inn på sykehus, gjøres det nærmest etterforskningsarbeid for å kartlegge historikken og medisinlisten til en pasient som kommer inn i akuttmottaket. Det letes på tvers i kjernejournal/reseptformidler/henvisning og hos pasienten selv for å forsøke å få en oversikt over situasjonen. Helseplattformen blir nettopp løsningen på dette, da riktig og oppdatert informasjon vil være tilgjengelig for behandleren. Og endrer sykehuslegen på medisineringen til pasienten, så endres også dette i sann tid i systemet til fastlegen – og vise versa.

Les også

Helseplattformen: Komplisert og kostbart

Les også

Helseplattformen svarer IKT Norge: Sannheten er nok veldig annerledes og mer nyansert enn som så

Et annet moment er at pasientmedvirkningen blir bedre ved at alle kan motta/sende brev og meldinger til behandler, oppdatere egen helseinformasjon og bestille/flytte på timeavtaler – alt via en app på telefonen eller egen pc. Ikke bare hos de fastlegene som tilbyr dette i dag, men for alle steder der behandlingen gis.

Med gevinst mener vi målbare forbedringer. Helseplattformen vil også gi gevinster i form av tidsbesparelser og økt behandlingskvalitet. Ikke alt er enkelt å måle på forhånd - man trenger en nullpunktsmåling først. Derfor er det lagt ned et betydelig arbeid i kommuner og helseforetak med å peke ut spesifikke gevinstmål, som at antallet pasientreiser skal reduseres med 30 prosent innen tre år. Sykehusene og kommunene arbeider med egne, detaljerte gevinstplaner. Det ligger mer informasjon om dette på nettsidene våre www.helseplattformen.no.

Rapporter foreligger allerede

Ett av de unike trekkene ved prosjektet og selskapet Helseplattformen er at det eies av sykehus og kommune i fellesskap. Det gjør at prosjektet rapporterer offentlig og detaljert hver måned om fremdrift på de mange delprosjektene som arbeider med å sette opp felles journalløsning i Midt-Norge.

Et stort apparat av regionale innføringsledere arbeider med forberedelse og kommunikasjon, Legeforeningen både sentralt og lokalt er tett involvert i etableringen av avtaleverk, og pasientorganisasjonene er deltakere gjennom et eget brukerpanel. Mer enn 400 fageksperter representerer sitt fagområde, og det er opprettet råd for leger og behandlere, sykepleiere og helsefag, legemidler, virksomhetsstyring med mer, et Samarbeidsråd for opsjonskommuner og et eget fastlegeråd - der fagmiljøene selv har pekt ut representantene. Dersom Furuseth har spurt oss og ikke fått svar, handler det om at han ikke har kommet til rette person. Vi stiller oss også til rådighet når det måtte være.

Les også

Fagpersoner i kommunene som er skeptiske til Helseplattformen blir overkjørt

Kostnader

Det pågår et omfattende arbeid med kostnadsberegning og vurdering av ressursbehov for innføring i de enkelte kommuner. Arbeidet tar tid fordi det er første gang man gjør noe slikt i Norge. Vi erstatter en rekke ulike systemer med ett felles, på tvers av nivåene i helsetjenesten, og samtidig innføres en løsning som er langt mer moderne enn mange av de systemene som brukes i dag. Kommunene holder selv tak i arbeidet, og små og store kommuner er representert. Kostnader og gevinster i den enkelte kommune vil gå fram av kommunens eget saksunderlag til politisk behandling.

Samtidig skal eierne i løpet av juni måned bestemme størrelsen på forvaltningsorganisasjonen, som igjen vil kunne gi eksakte svar på pris når det gjelder drift og forvaltning. Tallene har vi, men kostnader skal fordeles og prismodeller skal etableres – og informasjonen skal være kvalitetssikret.

«Stabburet» Helseplattformen blir velfylt av godsaker. Som relativt nye i prosjektet, er vi imponert over arbeidet som er lagt ned så langt. Midt-Norge er langt foran resten av Norge fordi man har turt å være visjonære og sett den store gevinsten av å knytte sammen primær- og spesialisthelsetjenesten. Det vil komme den midt-norske pasienten til gode og heve kvaliteten på helsetjenesten mange hakk. Og det er det lov for Midt-Norge å være litt stolte av.