Statskog sitt formål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde – Vedtektene § 2

Dette skal Statskog gjøre ved:

Visjon

Statskog skal sikre og utvikle alle fellesskapets verdier for framtida.

Hovedmål

Bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer

  • nasjonal og lokal verdiskaping
  • biologisk mangfold og klima
  • jakt, fiske og friluftsopplevelser (Hjemmesida Statskog)

Eierne av Meråker Bruk ønsker å selge en av landets største private skogeiendommer. Namsos SV håper dette resulterer i at Staten gjennom Statskog blir kjøperen.

Namsos SV kjenner Statskog godt. Vi har stor tillit til foretaket og driften. I dag driftes Statskog i samsvar med sin egen vedtatte visjon og hovedmål. Statskog er i dag en sentral skogeier i forvaltning og utvikling av skogdrift i samsvar med FN sine 13 bærekraftsmål.

Å forvalte natur, skog og utmarksområder krever kompetanse, helhetstenking og ansvar. Vår påstand er at Statskog i dag har dette og vil være den beste eieren av Meråker Bruk for fellesskapet Norge.