Samtlige aksjer i Meraker Brug AS er til salgs og dermed ligger over 90 prosent av arealet i Meråker kommune ute for salg. Hvor dette ender er opp til staten.

Som vi ser det, har staten nå en gylden mulighet til å sørge for et helnorsk eierskap til en av Norges største skog- og utmarkseiendommer.

Konsesjonsloven er en utmerket lov med formål om å verne landbruksarealer og opprettholde matproduksjon ved kjøp og salg av landbrukseiendommer over en viss størrelse. Loven skal sørge for at samfunnets langsiktige behov blir ivaretatt og tar hensyn til det beste for miljøet, bosetting, allmenne naturverninteresser, friluftsinteresser, utbygging og framtidige generasjoners behov. Det å få konsesjon betyr i korte trekk å få samfunnets samtykke til å drive matproduksjon.

Unntaket er dersom eiendommen er omgjort til AS. Da er det aksjelovens regler som gjelder. Slik som i dette tilfellet. Her er offentlig forvaltning satt på sidelinja når det gjelder eierskapet.

Her mener vi staten må ta ansvar for å sikre at deler av Norge ikke blir solgt til utenlandske investorer. Det er ikke mange enkeltpersoner som kan stille med den kapitalen som kreves her. Men staten kan. Staten kan i første omgang sikre at eiendommen for blir på Norske hender. Så er mulighetene mange etterpå.

Ett av alternativene er å dele opp eiendommen til mindre enheter og skape et godt og drivverdig ressursgrunnlag for gårdene i nærområdet. På den måten kan staten være med på å sikre matproduksjonen i et langsiktig perspektiv og slik nå et av de landbrukspolitiske målene i Norge.

Vi ber innstendig staten om å gripe denne unike muligheten til å sikre norsk eierskap av Meraker Brug AS.