Gå til sidens hovedinnhold

Steinkjer AP vil investere mer i mennesker

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det ble ingen kommunal julegave til de som trenger det mest i Steinkjer i år heller.

Onsdag i forrige uke ble budsjettet for 2021 og langtidsbudsjettet fram til og med 2024 vedtatt av kommunestyret i Steinkjer. Debatten og vedtakene om budsjettet viser store forskjeller i satsing og prioriteringer mellom de partiene som sitter i posisjon, Senterpartiet, Høyre og Venstre og opposisjonspartiet AP. Forskjellene handler lite om retorikk, men mye om tiltak.

Mye går bra i Steinkjer og de fleste som bor i kommunen har det godt. Samtidig viser statistikk og rapporter at mange barn og unge i Steinkjer har et liv preget av fattigdom og utenforskap, og at utviklingen i Steinkjer er mer negativ enn de andre byene i Trøndelag. Arbeiderpartiets kommunestyregruppe har besøkt alle barne- og ungdomsskolene i kommunen, alle kommunale barnehager, og alle enhetene i sektor forebygging med PPT-tjenesten, barnevernet, og andre enheter som gjør sitt beste for at barn og unge i Steinkjer skal få en god oppvekst. Vi fikk bekreftet at mye fungerer bra, men vi fikk også bekreftet store sosiale problemer på skolene, utenforskap, mobbing og netthets, psykiske problemer og skolevegring.

For at barn og unge skal få en trygg og god oppvekst vil Arbeiderpartiet prioritere mer penger og innsats i tverrfaglig forebyggende arbeid med langsiktig tenkning. Dette vil gi bedre livskvalitet for familier, barn og unge. Vi mener det haster med å få til mer slik målretta innsats mot utenforskap og barnefattigdom.

Derfor fremmet Arbeiderpartiet et offensivt og målretta forslag til budsjett og langtidsplan for Steinkjer med en rekke forslag for å motvirke barnefattigdom og utenforskap og med en tydelig forebyggende prioritering.

Våre forslag var alle innenfor trygge økonomiske rammer, samtidig som de viste en offensiv holdning og retning for å motvirke utenforskap og fattigdom. Effekten av våre forslag på sikt er at flere barn og unge blir vinnere i eget liv, og at flere familier blir stand til å ta gode valg for seg og sine.

For kommunen vil effekten på sikt at flere kan bidra og færre faller utenfor. Steinkjer blir mer attraktiv. Flere vil oppleve at Steinkjer er åpen, lys og glad.

Dessverre valgte Senterpartiet, Høyre, Venstre og FRP å stemme mot våre forslag som er gjengitt under.

Vi foreslo en egen budsjettpost for tidlig og tverrfaglig innsats rundt barn og familier, i barnehage og skole og på fritidsarenaer. Utvikling av universelle tiltak og tverrfaglig lavterskeltilbud som skal bidra til at flere barn og familier skal klare seg selv og behovet for spesielle tiltak gjennom PPT, barnevern eller andre blir mindre. Dette vill gitt bedre ressursutnyttelse i sektor forebygging og lavere ressursbruk og kostnader for kommunen på sikt.

Vi foreslo innføring av et daglig foreldrebetalt måltid på skolen fra skoleåret 2021/22 med betalingsfritak for de som trenger det. Mange barn spiser ikke frokost før de drar på skolen. Og mange spiser heller ikke skolemat. Skolemat bidrar til et bedre læringsmiljø, hindrer utenforskap og forskjeller. Alle rektorene og elevrådsledere ønsket innføring av et skolemåltid, med lokale tilpasninger for hvordan det gjennomføres.

Vi foreslo økt driftstilskudd til både kommunale og private barnehager. For Arbeiderpartiet er full barnehagedekning og barnehage i hver skolekrets veldig viktig. Denne situasjonen er nå truet i Steinkjer grunnet mange års effektivisering og lavt kommunalt driftstilskudd til de kommunale barnehagene som danner beregningsgrunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene. Vi ønsker å sikre både kommunale og private barnehager god drift til beste for barna i Steinkjer. Vårt forslag til bevilgning ville redusert risikoen for tvungen avvikling og sikret ressurser til kjøp av leker, utstyr og materiell.

Vi foreslo innføring av søskenmoderasjon ved kulturskolen fra og med skoleåret 2021/2022. Kulturskolen er dyr i Steinkjer og deltakelsen er lav. Har man flere barn blir kostnaden ekstra stor og foreldrenes økonomi begrenser barnas mulighet til deltakelse. Kommunen har en anerkjent kulturskole med dedikerte lærere/ansatte og flinke elever. Og kulturskolen er en viktig aktør i rekrutteringen til et allsidig og aktivt kulturliv. Arbeiderpartiet mener det er stort potensiale til økt oppslutning om tilbudet når samfunnshuset er ferdig renovert. Søskenmoderasjon vil bidra til at vi lykkes med dette.

Vi foreslo også en prisreduksjon for skolefritidsordningen, SFO. SFO skal være et godt tilbud og en mulighet for alle barn i kommunen. I dag er det slik at mange foreldre velger bort tilbudet om skolefritidsordning pga. høg foreldrebetaling. Det ønsket vi å motvirke ved å redusere prisen.

Vi foreslo mer midler til økonomisk sosialhjelp. Dette er et godt grep og bidrar til at flere som er i en vanskelig livssituasjon kan delta i samfunnslivet. AP mener barnetrygd er en universell ordning der alle uavhengig av inntekt skal få utbetalt en økonomisk støtte. Slik er det ikke i Steinkjer. Her blir barnetrygden trukket fra sosialstønaden. Så når barnetrygdsatsen økes, blir det ikke mer til disse barnefamiliene. Men det blir mindre å betale ut for kommunen. Vi foreslo å tilføre nye midler slik at barnetrygden holdes utenfor i beregningsgrunnlaget for sosialstønad. Barnetrygd er et viktig tiltak mot barnefattigdom og utenforskap.

Vi foreslo mer midler til kreftsykepleier fordi det er en ressurs som koordinerer og har det helhetlige perspektivet som er så viktig i en krevende livssituasjon for mennesker.

Vi er opptatt av å stille opp for folk med utfordringer innenfor rus og psykisk helse. Vi trenger lavterskeltilbud, vi trenger tidlig innsats og forebygging – vi vil være i forkant av problemene. Steinkjer kommune skal være åpen lys og glad for alle, og da er vår løsning som følger.

En god oppvekst varer hele livet. Arbeiderpartiet vil investere mer i mennesker. Vi ønsker at alle i Steinkjer skal ha det bra. Og vi vil gjøre det som trengs for å oppnå dette. Vi ønsker alle en riktig god Jul.

Kommentarer til denne saken