Kommunestyret i Steinkjer fattet et positivt vedtak den 24. mai, om å finansiere Bergmannsparken AS sin søknad om å etablere et nytt visningsrom i Bergmannsparken, hvor et viktig element er flytting av gruvemodellen fra Servicekontoret. Målsettingen med visningsrommet er å skape en arena for å kunne formidle den viktige industrihistorien knyttet til Bergverksdriften i 90 år i Malm.

Under kommunestyrets behandling framkom det fra Henry Skevik påstander om at dette prosjektet var unnfanget og utviklet «nærmest i hemmelighet», uten noen form for dialog og samarbeid med frivilligheten, spesielt Fosdalsgruvas Venner var utelatt i forarbeidene. For Bergmannsparken AS har det vært, og er, viktig å bidra til et godt og konstruktivt samarbeid med frivilligheten. Dette har vært førende også for arbeidet med dette prosjektet, og med andre prosjekter vi har jobbet med de siste årene.

Bergmannsparken AS fikk sommeren 2021 justert sin strategi, med en tydelig prioritering av arbeidsoppgaver og prosjekter, gjennom et eiermøte i juni og påfølgende generalforsamling i juli 2021. Dette har selskapet lojalt fulgt opp til punkt og prikke, herunder invitert og etablert konkret samarbeid med frivilligheten, spesielt med Fosdalsgruvas Venner representert ved Geir Wannebo og Hroar Molberg.

Med grunnlag i selskapets og eierens justerte og prioriterte strategi, startet selskapet arbeidet med å utvikle, planlegge, konkretisere og utarbeidelse av budsjetter m.m. høsten 2021. Representanter for Fosdalsgruvas Venner ble invitert inn og deltok i arbeidet fra starten. Konkret har arbeidet omfattet planlegging, vurdering av gjenstander, etablere samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter (faglig rådgivning), bistand fra Steinkjerbygg KF om kostnadsberegning av nødvendig bygningsmessige arbeider. Helt avgjørende har vært samarbeidet med Venneforeningen, da det forutsettes at viktige og avgjørende deler skal utføres av frivilligheten, spesielt av medlemmer i Fosdalsgruvas Venner.

Bergmannsparken AS har opplevd samarbeidet med representantene for Fosdalsgruvas venner som viktig og særdeles positivt. Bergmannsparken AS har i dialog med eier Steinkjer kommune formidlet at slikt avgjørende viktig samarbeid er etablert og i positiv utvikling.

For Bergmannsparken AS blir det derfor svært overraskende å oppleve at en sentral politiker og historieinteressert person som Skevik påstår at Fosdalsgruvas Venner og frivilligheten ikke er inkludert i – og heller ikke er kjent med dette prosjektet. På toppen av det hele er vi kjent med at Skevik har fått informasjon fra representant for Venneforeningen om deres deltakelse i dette prosjektet så sent som samme dag som kommunestyret behandlet saken.

Bergmannsparken AS kan bare beklage at slike uriktige påstander blir formidlet til kommunestyret, og også stående uimotsagt. Vi skjønner heller ikke Skeviks beveggrunner med slike påstander, da dette kun vil skade omdømmet til det kommunalt eide selskapet og samarbeidet med Fosdalsgruvas Venner.

Bergmannsparken AS vil uttrykke en takk til kommunestyret for det positive vedtaket, og ikke minst vil realisering av dette prosjektet representere et viktig steg på vegen for å kunne formidle en svært viktig industrihistorie. For å lykkes både på kort og lang sikt, er samarbeid med frivilligheten helt avgjørende.