Vetoretten er en del av EØS-avtalen og er en demokratisk sikringsbestemmelse Norge har full anledning til å benytte seg av. Likevel er den aldri brukt i de 25 år EØS-avtalen har eksistert. SV mener Norge nå må bruke denne vetoretten mot EUs fjerde jernbanepakke. Vi som bor langs Nordlandsbanen har ekstra grunn til å frykte jernbanepakke IV.

Fire grunner til å si nei til EUs jernbanepakke 4:

EU tar fra oss angreknappen: I dag har Stortinget en angreknapp dersom regjeringens jernbanereform viser seg å ikke fungere så bra som regjeringen trodde den ville. Dersom vi godtar EUs jernbanepakke IV har vi ikke den muligheten. Da er vi bundet til fortsatt konkurranseutsetting og liberalisering, uavhengig av om det fungerer godt eller ikke – og uavhengig av hvem som vinner fremtidige stortingsvalg!

Dette kan ha stor betydning for Nordlandsbanen som med sin usentrale beliggenhet kanskje ikke viser seg å være så lønnsomt som anbudsvinneren trodde. Vi frykter at det vil svekke tilbudet på Nordlandsbanen, spesielt avgangshyppigheten.

Jernbanen kan bli mindre trygg: Vi har ingen garanti for at EUs jernbanebyrå ERA vil ivareta de sikkerhetskravene som norske værforhold tilsier at vi må ha på skinnene. Samtidig vil EUs konkurransetvang presse kostnadene nedover. Dette vil kunne komme i konflikt med viktige sikkerhetshensyn. At EU i illegg kutter i kravene til lokførerutdanning og togbemanning vil gi dårligere sikkerhet.

Nordlandsbanen er spesielt utfordrende og kostnadskrevende på grunn av geografi, topografi og værforhold. Mange strekninger er flomutsatte og stenges pga værforhold.

Jernbanepakke IV svekker folkestyret: Når vi tar inn nye EU-regler, så fører det til at vi styrer mindre av egen politikk. Gjennom jernbanepakke IV gir vi EU-byrået ERA retten til å bestemme sikkerhetskrav i Norge, i stedet for at dette gjøres av Statens jernbanetilsyn. I EU-systemet får slike byråer stadig mer direkte makt og myndighet på bekostning av demokratiet.

For oss som bruker Nordlandsbanen innenbærer dette en ytterligere sentralisering. De som bestemmer sitter langt unna, og har ikke lokal kunnskap. Med Jernbanepakke IV blir det enda lengre unna enn før. Nå er det folk i Brussel som tar avgjørelser, ikke Oslo.

Dårligere kollektivtilbud og mer forurensning: Å organisere togtrafikk er en komplisert oppgave. Gjennom EUs anbudstvang og påbudt oppsplitting av eierskap og infrastruktur, vil denne typen koordinering bli vanskeligere. Fri konkurranse har allerede svekket gods på bane som miljøpolitisk virkemiddel. Vi kan ende opp med at også persontrafikken blir dyrere og dårligere.

Snåsa SV, Namsskogan SV, Overhalla SV og Grong SV oppfordrer alle stortingsrepresentantene i Nord-Trøndelag til å stemme for å bruke vetoretten!

Snåsa SV Namsskogan SV Overhalla SV Grong SV