Gå til sidens hovedinnhold

Strek er satt! Tid for etter-refleksjon omkring vern av Børgin.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordførerne i Steinkjer og Inderøy og Bondelaga rundt Børgin har skapt utrolig mye negativt fokus omkring vern av fjordpollen vår. Senest i Inderøyningen 26. juni og i TA 28. juni gjentar Ida Stuberg og Anne Berit Lein skepsisen de har til marint vern av Børgin. Bekymringen deres handler om landbruket sine driftsvilkår i nedslagsfeltet.

De hevder at det ikke gis noen skikkelig avklaring på om et vern vil medføre skjerpet forvaltning og dokumentasjons-krav når eksisterende eller nye tiltak kan påvirke avrenningen. De har også manet fram forestillinger om at videreutvikling av Straumen som kommunesenter kan bli vanskeliggjort ved et vern av Børgin.

Les også

Kan gi skjerpet krav til dokumentasjon ved Børgin

På grunn av alle disse bekymringene bad Miljøverndepartementet om supplerende vurderinger i forhold til de dokumentene som allerede var utarbeidet.

I «Vedlegg (av 28.06.21) til brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet av 25.06.21 om supplerende vurderinger for områdene Børgin, Ytre Hardangerfjord og Krossfjorden», slår Miljødirektoratet fast at:

  1. Tiltak for å hindre avrenning fra landbruket ligg innafor kravene i vanndirektivet. Det er ikke lagt inn ytterligere krav i forbindelse med vern av Børgin. Kravet til god økologisk og kjemisk tilstand ligger fast, uavhengig av vern, eller ikke: «Kravene til å gjennomføre tiltak i nedbørfeltet til bekker som drenerer til Børgin er de samme uavhengig av om Børgin blir vernet (beskyttet område) eller ikke. Tiltakene utløses primært av sektorregelverket (som for eksempel avløps- og gjødselvareregelverket) og vil bidra til at miljømålene i vannforskriften nås.»
  2. Vern av Børgin - Et hinder for framtidig utvikling av Straumen som sentrum?…Direktoratet sier: "Det er ikke pekt på noen konkrete utviklingstiltak i kommunesenteret som kan bli hindret av verneforskriften. Det er vanskelig å se at utøvelse av friluftsliv/fritidsfiske vil hindres av verneforskriften med de åpningene som er gitt i § 5 med muligheter for dispensasjon til tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Utfylling i sundet vil derimot kunne gjøre nevneverdig skade på økosystemet i Børgin slik at bygging av nye anlegg ute i sundet i utgangspunktet vil være forbudt. Likevel er det gitt åpning for opprusting av gammel bru/ oppføring av ny bru siden dette vil ha svært stor betydning for lokalsamfunnet/kommunen."

Det er fjorden som er vernet, ikke områdene rundt den! «En verneforskrift gjelder kun innenfor verneområdets grenser. Utenfor gjelder naturmangfoldloven § 49.» Det kan ikke sies klarere!

Les også

Vern av Børgin omfattar ikkje nedslagsfeltet kring fjorden

Diskusjonen om hva som er fakta i denne saken vil sikkert ikke bli borte, selv om Direktoratet har uttalt seg i klartekst. Naturvernforbundet har hele tiden stått fast på de samme vurderingene som Miljødirektoratet nå har kommet med. Vi ber om at ordfører-kampanjen mot marint vern avsluttes!

Verken landbruket eller andre næringer har noen interesse av at Børgin går glipp av muligheten til å bli satt på kartet som et økosystem som er så særegent at det fortjener ekstra beskyttelse. Tvert imot!

Kommentarer til denne saken