Folk flest skal merke at politiberedskapen i Trøndelag er styrket. Politiet har vært en budsjettvinner i alle budsjettene under denne regjeringen. I budsjettet for 2021 foreslås det største permanente bemanningsløftet for politifolk i moderne tid.

Styrkingen gir oss et raskere, bedre og mer beredt politi i Trøndelag. Fra 2013 og til utgangen av 2020 har politibemanningen ved Trøndelag Politidistrikt økt med 28 prosent – fra 602 til 768 årsverk. I samme periode har budsjettet økt med over 25 prosent.

Trøndelag politidistrikt åpnet våren 2019 et nytt treningssenter på Værnes som brukes til blant annet trening for innsatspersonellet, møteaktivitet og undervisning. Treningssentret befinner seg inne i Værnes Garnison, noe som gjør samtrening med Forsvaret enklere.

Bevilgningene til politidistriktene øker i år slik at 500 innsatspersonell i politidistriktene hvert år skal trene sammen med de nasjonale beredskapsressursene på beredskapssenteret, som står klart.

Beredskapssenteret vil gagne distriktene, men også samle de nasjonale beredskapsressursene. Her vil beredskapstroppen, helikoptertjenesten, bombetjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten alle være i beredskap døgnet rundt – året rundt.

Siden 2013 har beredskapstroppen blitt styrket. Den økte bemanningen har gjort at beredskapstroppen kan rykke ut raskere.

Beredskapstroppen har siden april 2016 kunnet bruke politihelikoptrene som skarpskytterplattform, og de har fått nye aksjonsbåter.

Siden 2013 har det også vært en økning av antall tjenestepersoner i bombetjenesten. Og tre nye større politihelikoptre med transportkapasitet var på plass i 2019. Regjeringen har sørget for en ytterligere styrking av beredskapen ved å bevilge 32 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020 til materiell og utstyr til beredskapssenteret. Samordning av beredskapsressurser er viktig i hele landet.

Nye verktøy som droner har også vært et satsingsområde i Trøndelag politidistrikt. Her og i to andre politidistrikt ble det i 2019 startet opp et eget dronepilotprosjekt.

Prosjektet er etablert med bakgrunn i regjeringens dronestrategi.

Gjennom pilotprosjektet har det blitt dokumentert at droner kan lede til en rekke gevinster herunder bedre beredskap, effektiv kriminalitetsforebygging, åstedsdokumentasjon av høyere kvalitet, forbedring av mannskapenes egensikkerhet og publikums rettssikkerhet.

På bakgrunn av erfaringene med prosjektet har Politidirektoratet besluttet at fra 2021 kan alle politidistrikt og særorgan ta i bruk droner i tjenesten.

Som en viktig del av politireformen ønsker regjeringen å plassere politiets operasjonssentraler vegg-i-vegg med brannvesenets 110-sentraler. Slik vil nødetatene snakke bedre sammen. Fem nødsentraler for politi og brann er allerede samlokalisert.

For å vite hva de ulike aktørene skal gjøre ved en alvorlig hendelse trenger vi retningslinjer og øvelse. Her har mye skjedd de siste årene.

Nasjonal prosedyre om nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold ble etablert i 2015. Alt innsatspersonell hadde gjennomgått opplæring i løpet av 2016. Året etter ble den første nasjonale kontraterrorøvelsen gjennomført med politi, Forsvar og sivile samarbeidspartnere.

Felles kontraterrorsenter har vært i drift siden 2014 og har en koordineringsfunksjon mellom PST og Etterretningstjenesten. Kontraterrorsenteret utarbeider analyser og trusselvurderinger til bruk i det forebyggende arbeidet og som beslutningsunderlag for regjeringen og andre samfunnsaktører.

PSTs nasjonale operasjonssenter åpnet i 2017. Operasjonssenteret har ansvaret for å holde et oppdatert situasjonsbilde til enhver tid, samt for å koordinere alle operative ressurser hos PST.

Sammen med Trøndelag politidistrikt er også resten av politi- Norge blitt styrket. Det er nå over 3 600 flere lønnede årsverk totalt i politiet siden regjeringen tiltrådte i 2013. Over 2 500 av disse er politiårsverk. I samme periode har politiets driftsbudsjett totalt hatt en reell økning på om lag 4,2 milliarder kroner.

Kort sagt: Politiberedskapen har kommet langt siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011. Økt bemanning, større budsjetter, bedre utstyr, mer og riktigere kompetanse, økt samhandling og bedre og raskere informasjonsutveksling gjør at vi står mye sterkere i dag.

Når det verste skjer, må vi være trygge på at vi har et politi som raskt forstår hva som skjer, og som rykker ut og hjelper oss.