Gå til sidens hovedinnhold

Svar på brev om Ørin nord

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdal kommune har mottatt et brev underskrevet av ni ulike miljøvernorganisasjoner der kommunen anmodes om å stanse videre utfyllinger av det ferdig regulerte industriområdet Ørin nord. Vi forstår at likelydende brev er gått til Trondheim havn IKS, og registrerer også at poengene gjentas i leserinnlegg i lokalavisa. Leserinnlegget er signert av to representanter fra Norsk Ornitologisk Forening.

Det er lett å ha forståelse for miljøvernorganisasjonenes engasjement for våtmarksområdet på Ørin, det er tross alt blant de interesser de er satt til å ivareta. Tilsvarende forholder Verdal kommune seg til lovlig fattede vedtak i formelle fora, som formannskap og kommunestyre. En reguleringsplan, i dette tilfellet for Ørin nord, er eksempel på et slikt vedtak.

Brevskriverne omtaler nevnte politiske vedtak som både «syltynt» og «skammelig». I leserinnlegget benyttes begrepet «galskap». Kommunen ser ikke noe poeng i å gå inn i en diskusjon der metoden er å karakterisere meningsmotstanderes synspunkt og motiver.

I over 30 år har Ørin nord stått på sakskartet til politikken i Verdal. Området ble så tidlig som i 1987 regulert til nærings- og industriformål. Allerede året etter ble den første moloen etablert, da med steinmasser fra byggingen av NATOs forhåndslager i Tromsdalen. Planen da var at Ørin nord skulle gi nærmere 600 mål med nytt industriareal, og området skulle fylles opp gjennom mudring av om lag 2 millioner kubikkmeter marin masse.

På begynnelsen av 2000-tallet ble kommunens tiltaksplan for oppfylling av det regulerte området sendt ut på høring, og med det fulgte økt fokus på, og vektlegging av, ulike verneinteresser – så som ivaretakelse av elvedelta som naturtype, sjøfuglhabitat og ulike arters spesifikke krav til livsmiljø.

Saken kulminerte til slutt i det noen omtaler som «Norges største miljøforlik», der offentlige instanser (fylkeskommune, fylkesmann, naturforvaltningsdirektorat, kommune) og toneangivende miljøorganisasjoner ble enige om å redusere den opprinnelige reguleringsplanen dramatisk i størrelse, samt regulere inn et betydelig skjermingsareal (friområde). I november 2007 ble den gjeldende reguleringsplanen for Ørin nord vedtatt av kommunestyret. Planen var basert på en omforent skisse der 560 daa industriareal var krympet ned til 250 daa, og 84 daa øst for industriområdet var endret til friområde i sjø og vassdrag. Denne planen gjelder fortsatt.

Poenget med en reguleringsplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet – for alle. Når reguleringsplanen er vedtatt politisk, er administrasjonen pliktig til å respektere vedtaket og gjennomføre det. Tilsvarende har kommunen også tenkt å respektere den avtale som «Norges største miljøforlik» faktisk innebærer, og fra kommunens side er det naturlig å ha forventninger til at øvrige avtaleparter gjør det samme.

Avslutningsvis ber de ni interesseorganisasjonene om et møte med kommunen. Der er kommunens praksis veldig enkel: Det stiller vi selvfølgelig opp på.

Kommentarer til denne saken