Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Trøndelag Bondelag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bondelagets Gunnar Alstad leverer et viktig bidrag i debatten om framtidas landbrukspolitikk i Trønderdebatt den 18. august.

Som Alstad skriver så mangler det ikke på fagre ord fra de fleste partier. Passende nok sammenligner han det med applausen andre yrkesgrupper har mottatt under pandemien.

I stedet for fagre formuleringer uten særlig innhold, går Rødt på valg på en rekke konkrete tiltak.

Vi ønsker at inntekta i jordbruket skal være likestilt innen næringa og med sammenlignbare grupper, målt etter arbeidsforbruk. Vi må styrke importvernet, som vår matproduksjon er avhengig av for å gjøre det lønnsomt å produsere mat på norske areal- og fôrressurser i hele landet.

Norge bør slutte å importere utenlandsk frukt og grønt, når tilsvarende norske varer er i sesong, og vi er krystallklar på at EØS-avtalen bør sies opp, innbefatta veterinæravtalen. Vi ønsker også å redusere importkvotene fra EU.

Vi vil erstatte importerte proteinråvarer med mest mulig norske alternativer og stimulere til dyrking av mer og bedre korn og grovfôr, og vi ønsker en vesentlig økning i bruken av utmarksbeite og seterdrift gjennom økt bevilgning til konfliktdempende tiltak mot tap av husdyr til rovdyr.

Som sikkerhetstiltak mot en eventuell matkrise vil vi ha beredskapslagre for korn, og vi vil innføre 0-visjon for nedbygging av matjord.

For de som vil lese mer, har vi til sammen 59 konkrete forslag i arbeidsprogrammet vårt. Det ligger fritt tilgjengelig på nettsidene våre.

Uavhengig av farge på regjeringene de siste tiårene har utviklinga i landbruket gått feil vei. Antall bruk og årsverk har gått drastisk ned. Det samme negative trenden ser vi med mengden dyrka areal. Sjølforsyningsgraden er katastrofalt lav. Alt dette som følge av en villet politikk.

Alt håp er likevel ikke ute: Med ei stor gruppe fra Rødt på Stortinget etter høstens valg kan vi snu. Vi har en helhetlig og langsiktig politikk for inntektsutjevning som, sammen med flere konkrete tiltak, vil sikre økt sysselsetting og kutte i klimagassutslipp, opprettholde god dyrevelferd, øke sjølforsyninga og få en bedre og mer miljøvennlig arealutnyttelse.

Og sist, men ikke minst: Stoppe den uvettige nedbygginga av matjord, enten som følge av unødvendige samferdselsprosjekt, eller den stykkevise nedbygginga som blant andre Trøndelagskommunene driver med.

Kommentarer til denne saken