Det har den siste uken blitt stilt spørsmål om hvor effektivt og miljøvennlig det er at Postens ruteklargjøring av brevpost blir flyttet fra Bodø og Tromsø til Lørenskog. Svaret ligger i å se alle brevene samlet, ikke et enkelt brev.

Fra begynnelsen av mars vil alle brev fra hele landet bli sortert på Østlandsterminalen i Lørenskog. Pakkene du henter på ditt lokale hentested skal fortsatt sorteres ute i landet ved Postens mindre terminaler fordelt på 20 ulike steder i Norge som for eksempel Alta, Tana og Narvik.

Vi forstår at det ikke virker så logisk når man ser ett brev eller én enkelt pakke bli sendt fra Tromsø til Lørenskog for sortering og så tilbake. Men Postens styrke ligger ikke i å kjøre én og én pakke. Posten leverer hver dag en mengde post og småpakker som kommer fra alle deler av landet og skal ut til 2,4 millioner bedrifter og husstander over hele landet. Med betydelige volumer blir det både fornuftig og mest effektivt å sortere alle brev og småpakker i et felles sorteringsanlegg og kjøre posten samlet ut til mottakere, for eksempel til Tromsø – uansett hvor pakkene kommer fra.

I sum er det store samfunnsøkonomiske og miljømessige besparelser ved å samle enkeltbrevene i allerede eksisterende logistikkruter. Brevene som skal til eller fra Østlandsterminalen «haiker» i prinsippet med Postens nasjonale distribusjonsnettverk som er satt opp for å kjøre på vei, med tog eller fly på kryss og tvers av hele landet.

Bakgrunnen for endringene som gjennomføres i mars er at vi sender betydelig færre brev. Brevvolumet har sunket med hele 80 prosent siden år 2000 – og det fortsetter å synke årlig med cirka ti prosent som følge av økt digitalisering. Det medførte at vi i fjor kunne redusere bruken av et postfly til Nord-Norge og dermed kutte CO2-utslippet med 2000 tonn. Det tilsvarer 714 lastebiler tur-retur Oslo-Tromsø. Fra mai i år er behovet ytterligere redusert, og vi kan ta ut det ene av to gjenværende postfly. Posten er en av få selskaper som kutter utslipp i tråd med Parisavtalen, der færre fraktfly er et viktig bidrag. Samtidig har vi investert i Norges største bilpark med el-kjøretøy. I Nord-Norge er 28 prosent av våre kjøretøy elektriske.

Små brev tar liten plass og er i utgangspunktet rimelig å frakte, men det er kostbart å sortere. Ved Østlandsterminalen har vi investert i verdens mest effektive sorteringsteknologi. Skulle dette blitt sortert lokalt hadde alternativet medført dyre investeringer i maskiner som store deler av dagen ville stått stille. Dette ville også ført til betydelig flere biler på veiene.

De aller fleste brev som sendes skal ikke lokalt, men til andre steder i landet. Kun fem prosent av brevene som sendes i Norge går mellom privatpersoner. De aller fleste brev sendes fra eller til offentlige institusjoner eller selskaper. Det største brevvolumet oppstår på Østlandet og derfor er også vårt nasjonale brevsorteringsanlegg etablert på Lørenskog.

I en nylig kommentar i avisen Nidaros/NT24 har redaktøren stilt spørsmål ved at Posten selv fører tilsyn med konsesjonskravene for levering. Dette til tross for at avisens egne journalister vet at undersøkelsene gjøres av et eksternt tysk firma, som foretar tilsvarende målinger for flere europeiske postselskaper. Målingene følger internasjonale standarder og rapporteres inn til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

«Fra a-post til utpost på få år»

Fakta er at Posten leverer god kvalitet og ligger over kravet som sier at 85 prosent av all brevpost inntil 50 gram skal leveres innen tre dager. Posten leverer over 90 prosent innen den tid. Det vil fra tid til annen oppstår situasjoner som gjør at enkelte forsendelser tar lenger tid enn vi skulle ønske, men vi har folk ute på veiene hver dag hele året som yter sitt beste for å få posten fram.

Ved å flytte brevsorteringen fra Tromsø og Bodø til Lørenskog blir det også frigjort plass på terminalene. Det trengs. For mens det er nedgang for brev er det vekst og fremtidsmuligheter for pakke- og godslogistikk – også i Nord. De siste årene har Posten investert over en halv milliard i moderne logistikkløsninger i Nord-Norge og for et år siden åpnet vi en helt ny terminal i Tromsø. At Posten satser på logistikk, samtidig som vi må tilpasse brevvirksomheten til fallende volumer, gjør at vi i sum har mulighet til å finne gode løsninger for våre medarbeidere. Derfor er det gledelig at vi også denne gangen har lykkes med å finne gode løsninger for alle berørte medarbeidere.