Barnehagedrift må handle om hva som er best for barna. Barnehager er en offentlig finansiert velferdstjeneste. Foreldrebetalingen bestemmes av Stortinget og skal være lik over hele landet. Alle penger fellesskapet bevilger til barnehage, burde gå til barnehagedriften, men slik er det dessverre ikke i dag.

Lokale lag av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har den siste tiden publisert nesten likelydende innlegg flere steder, inkludert Trønderdebatt.no.

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBLs medlemmer er både ideelle barnehager, som driver uten profitt, små private barnehager og store kommersielle barnehagekjeder som driver for profitt. Det er de siste, de store kommersielle barnehagekjedene, som dominerer og styrer PBLs politikk. Det er også de som tjener på PBL-medlemmenes innlegg.

I 2003 ble det inngått et barnehageforlik i Stortinget hvor det ble vedtatt likebehandling av offentlige og private barnehager. I 2003 var de fleste private barnehagene små, ofte foreldreeide og oftest drevet etter et ideelt formål. Forliket la imidlertid til rette for kommersiell drift av barnehager. I dag øker kommersialiseringen og store kommersielle barnehagekjeder vil snart utgjøre flertallet av de private barnehagene.

De siste årene har stadig flere små ideelle barnehager måttet gi opp driften og blitt kjøpt opp av konsernene. Vi har ikke fått mer mangfold, men er på vei mot monopolisering. I år 2000 var 13 prosent av de private barnehageplassene i aksjeselskap. I 2016 hadde denne andelen økt til 59 prosent. Og av disse utgjorde de fire største kommersielle konsernene 49 prosent, ifølge tall fra SSB. Flere kjeder, som Norlandia, Gnist og Læringsverkstedet, har solgt barnehagebygg eller drift, også til internasjonale oppkjøpsfond, med stor fortjeneste. Fellesskapets midler forsvinner på denne måten til privat profitt. Ifølge en rapport fra revisjonsselskapet BDO til regjeringen i 2019 dreier det seg om milliarder. Det er slike selskaper som er velferdsprofitørene: De profitterer på fellesgodene.

Det er på tide å skifte kurs. For barnas skyld. Det er tross alt dem barnehagene er til for, ikke eierne. De store kjedene har lenge oppnådd fortjeneste ved å spare inn på barnehagens største kostnad, nemlig personalet. Personalet er samtidig de som er viktigst for kvaliteten og for at barna skal ha gode dager i barnehagen. Fordi alle barnehager skal likebehandles, må kommuner som øker bemanningen i de kommunale barnehagene, også øke tilskuddet til de private barnehagene tilsvarende. Uten at de kan stille krav om at disse midlene skal brukes på bemanning.

Bemanningsnormen, som Stortinget innførte i 2018 for å sikre et minimum av ansatte i barnehagene, kan bidra til mer lik bemanning, men den løser ikke problemet. Store kommersielle konsern finner alltid muligheter til å tjene penger. Sentraliseringen av barnehagepolitikken der alle kommuner må drive innenfor samme standard, rammer de små, det rammer mangfoldet og det rammer lokaldemokratiets mulighet til å gjøre gode lokale valg.

PBL ønsker ikke at det settes lys på at kommersielle eiere tjener seg rike på offentlig finansiert barnehagedrift. Lokallagsledernes innlegg følger PBL-ledelsens strategi. Argumentene fremsettes derfor som om det ikke er forskjeller innenfor privat barnehagedrift, og de ideelle barnehagene som er de store taperne i dagens system, skyves foran som eksempel.

Artikkelforfatterne skriver at vi ikke har mer mangfold å miste, men PBLs strategi fører til nettopp tap av mangfold. Organisasjonen er et redskap for de store kommersielle kjedene. For å sikre mangfold, kvalitet og barnehager der felleskapets penger går uavkortet til barna, må Norge fase ut kommersiell drift fra sektoren. Kun på den måten kan vi sikre et rettferdig system som tar hensyn til private ideelle barnehager, offentlige barnehager, barn og lokalsamfunn på en god måte.