Norges forsvar må fungere i krig óg i fredstid. Det kan se ut som at Luftforsvarsstaben glemmer Forsvarets hovedoppgave. I sin iver etter å få Trøndelag fylkeskommune til å betale for et skolebygg for Luftforsvarets Skolesenter, nedprioriterer de Norges forsvarsevne.

Kritisk kompetansemangel

Juni 2012 vedtok Stortinget å bygge kampflybasen på Ørland. Bred politisk oppslutning vedtok at ressursene skulle sentreres mot etableringen av Ørland som Luftforsvarets tyngdepunkt. Både Møre og Romsdal, Trøndelag og alle omkringliggende kommuner (inkludert Stjørdal og Trondheim) stod bak et felles opprop om etableringen i Ørland.

Forsvarsdepartementet (FD) publiserte desember 2020 en konsulentrapport (Sopra Steria) om flyteknisk kompetanse. Rapporten konkluderer blant annet med at de best kvalifiserte kandidatene takker nei til læreplass og at det er en sammenheng mellom foreldrenes hjemsted og hvor tilbøyelig kandidatene er til å takke ja til læreplass.

Den såkalte Bardufoss-modellen er fremhevet som en velfungerende modell. Modellen bygger på et trekantsamarbeid som involverer flyfaglinja, forsvarets flytekniske miljø og industrien. Nøkkelen er samlokalisering.

For å skaffe til veie kritisk kompetanse, gikk Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i bresjen for å opprette en ny landslinje i flyfag. Dette positive arbeidet er reflektert i Statsbudsjettet for 2022.

Læreplassene er i Ørland

Arbeidsgruppen for flyfag i Trøndelag fylkeskommune var godt i gang med planleggingen av en flyfaglinje ved Fosen vgs. etter Bardufoss-modellens, helt til et innspill fra Luftforsvarsstaben ble mottatt 17. mars 2021. Argumentasjonen i innspillet peker på Ørland, men pussig nok konkluderer Luftforsvarsstaben med at Værnes er beste lokasjon. Det hevdes at flyteknisk utdanning på videregående skole i Trøndelag vil understøtte Luftforsvarets behov for flyteknikere, «…særskilt ved våre baser i Trøndelag».

Det er riktignok noe flyteknisk aktivitet ved Værnes, men FDs egen rapport viser at 26 av 27 elever er i lære ved Ørland flystasjon. Det burde være unødvendig å opplyse Luftforsvarsstaben om at det kun er én flybase i Trøndelag, Ørland, som har et kritisk behov for kompetanse.

Utnytter situasjonen

Luftforsvarsstaben peker i sitt innspill på at «Mer enn 40 prosent av flyteknikerne i Luftforsvaret forventes om få år å tjenestegjøre i Trøndelag (Ørland og Værnes).» At Værnes er nevnt er direkte misvisende, da alle flyteknikerne i Trøndelag skal tjenestegjøre i Ørland. Siden alle rekrutterings- og militærfaglige argument er i Ørlands favør, står vi igjen med kun én logisk konklusjon: Luftforsvarsstaben utnytter situasjonen for å få finansiell støtte fra Trøndelag fylkeskommune, til å realisere et skolebygg på Værnes som de selv ikke har fått bevilget midler til.

Det er ikke fylkeskommunens oppgave å bygge skolebygg for Luftforsvaret. Og det kan ikke være slik at fylkeskommunen skal benytte begrensede ressurser for løse det som helt klart er en nasjonal oppgave. Fakta er at kostnadene ved å legge flyfaglinjen til Værnes kan bli mye høyere enn noen kronestykker til et skolebygg i Ørland.

Fylkeskommunale strategier i Trøndelag

Lokalisering av landslinjen for flyfag skal besluttes av Trøndelag fylkeskommune. Vi minner derfor fylkespolitikerne på løftene de ga i Frosta-erklæringen. Der lovet AP, SP, SV og KrF at de skal «…videreføre nærskoleprinsippet og kjempe imot regjeringens overstyring av skolene i Trøndelag». Dette betyr at man ikke skal flytte elever fra Fosen til Stjørdal for arbeidsplasser som er ved Ørland flystasjon.

Fylkeskommunens egne strategidokumenter underbygger dette. Både i Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 og Kompetansestrategi for Trøndelag anses det som en verdi at ungdom kan bo hjemme så lenge som mulig. Dette gjør at kampflybasen får svært god eller stor tilgang på flyteknisk kompetanse (fagbrev), gitt at disse ungdommene blir i sitt distrikt.

Alt peker på Ørland

FD sier selv i sin rapport at kvalifiserte kandidater som ikke er fra nærområdet, altså i nærhet til Ørland flystasjon, vil takke nei til læreplass. Sannsynligvis vil kandidatene da heller gå til sivile lærebedrifter, er konklusjonen.

Flyfaglinjen i Trøndelag opprettes ikke for å betjene det sivile markedet. Flyfaglinjen opprettes for å skaffe kritisk kompetanse til Luftforsvaret og Ørland flystasjon, Norges største militære flytekniske miljø.

Mener Luftforsvaret at det er forsvarlig og bærekraftig fra et beredskapsperspektiv at ansatte pendler fra Stjørdal og Trondheim? Har Luftforsvarsstaben gjort beregninger på kostanden av at F-35 i verste fall må settes på bakken? Ingenting tyder på det.

Vi lurer derfor på om Forsvarssjefen stiller seg bak Luftforsvarsstabens tåketale. Skal virkelig et svært kortsiktig behov for økonomisk støtte fra fylkeskommunen til staten, overgå det som på lang sikt er best for forsvaret av Norge?