Forslagsstiller har merket seg at varaordfører Mona Berger i forbindelse med budsjettforslag om å opprette en ny rådgiverpost for varaordføreren har uttalt at «hun mener det er en viktig budsjettpost å prioritere, for å sikre at hun får fulgt opp forventningene som ligger til rollen sin som varaordfører». Og «forventningene som ligger til rollen krever at jeg har en rådgiver som kan bistå meg i å fylle de forventningene, rett og slett».

Det er viktig at politikere har gode arbeidsforhold og forsvarlig arbeidsdag som ivaretar HMS. På den annen side er det selvfølgelig også viktig å ta hensyn til andre ansatte i kommunen som har en like presset hverdag som oss politikere innen spesialundervisning, sykehjem og BOA, for å nevne noen.

For å ivareta begge disse forholdene bør vi gjennomføre en politisk dugnad hvor vi alle i formannskapet kan delta. Vi har jo merket oss at så langt i perioden har ingen av de fem i opposisjonen i Formannskapet blitt spurt om å ta et eneste representasjonsoppdrag.

LES I NIDAROS: Reagerer sterkt på at varaordføreren skal få egen rådgiver til flere hundre tusen: – Sylfrekt!

Hvis det er slik at varaordføreren er overarbeidet, kan man spre arbeidsoppgavene på flere medlemmer av formannskapet i stedet for å ansette en assistent til den som er overarbeidet. Dette anses også å være mest i tråd med arbeidsmiljølovens intensjoner som er at arbeidsmiljøproblemer skal løses på systemnivå og ikke individnivå.

Forslagsstiller vil bemerke at opposisjonen ved fordeling av verv etter valget ble fratatt en komiteleder, slik at de rødgrønne har en del overkapasitet i forhold til oss. Forslagsstiller vil på tross av dette gjerne stille opp og og bidra til å lette flertallets arbeidsbyrde.

Det fremmes derfor følgende forslag til vedtak: For å avlaste varaordføreren er Formannskapet innstilt på å avlaste ordfører og varaordfører med alle representasjonsoppdrag. Dette kan gjøres ved at oppdragene i henhold til formannskapsmodellen fordeles likt mellom formannskapets medlemmer. På denne måten frigis 400.000 som kan disponeres til andre tiltak.

LES I NIDAROS: Settes av penger for at varaordføreren skal få rådgiver: – Komplett uforståelig

(Dette innlegget er fremmet som forslag til tirsdagens formannskapsmøte i Trondheim -red.)