(Trønder-Avisa)

Etter innføringen av Helseplattformen i Levanger og Verdal kommune så synes det på tide med en litt mer nyansert tilbakemelding enn hva som har fremkommet i lokale media de siste ukene. Ansvarlige kommunale ledere har fremstilt innføringen som overveiende positiv med få negative brukeropplevelser.

Denne beskrivelsen opplever vi ikke at representerer det faktiske bildet blant flertallet av brukerne.

Levanger kommune har dårlig økonomi og store utfordringer med rekruttering av leger og sykepleiere. Sykehjemsoverlegestillingen har vært utlyst flere ganger, og betjenes nå av 3 fastleger som deler på oppgaven i tillegg til travel fastlegehverdag. Vi er avhengige av pålitelige og effektive arbeidsverktøy for å gjøre en forsvarlig jobb. Leger er vant med å jobbe i ulike journalsystemer på sykehus, legevakt og fastlegekontor. Systemene vi har brukt har tidligere har vært intuitive, pålitelige og vi har kunnet ha normal produktivitet fra dag 2. Å sette seg tilstrekkelig raskt inn i produksjon i HP for vikarleger, turnusleger og vakthavende i helg som er alene på vakt virker nesten umulig. Det må gjøres en rekke ulogiske tilvalg hele veien, og et enormt antall åpne felter som må fylles inn med meningsløs informasjon.

Å jobbe i Helseplattformen gir assosiasjoner til «Ekstra Joker Nord» og vi har i fullt alvor fundert på om vi er på skjult kamera. Kontakt med «support» gir sjelden hjelp, tvert imot ber de oss ta kontakt dersom vi senere forstår hvordan oppgaven skal løses.

Sier opp på grunn av helseplattformen

Derfor har en sykehjemslege og en helsestasjonslege sagt opp jobben siste måneden. Våre fastlegekolleger er helt tydelige på at det er uaktuelle til å ta på seg oppdrag i kommunen så lenge HP er arbeidsverktøyet.

Fastlegene har som kjent for lenge siden signalisert at vi ikke kommer til å benytte dette systemet da det ikke innfrir våre krav til pålitelighet og produktivitet.

Brukererfaringer

Gjentatte tilbakemeldinger fra leger ved St. Olav og Trondheim kommune om svikt i elektronisk kommunikasjon og et virvar av uforståelige feilmeldinger er lett gjenkjennelig. Vi opplever til stadighet henvisninger og epikriser som ikke kommer frem, prøver som ikke lar seg rekvirere eller finne igjen svar på, medisinliste som til tross for timevis med samstemming fortsatt ikke blir riktig i alle visninger.

Følelsen av manglende oversikt er svært ubehagelig, noe som gjør at man ikke stoler på systemet. Vi går over til post-it-lapper og resepter skrevet med penn og papir. Vi har papirlister liggende over ting vi følge opp, for å sikre at informasjon når frem, fordi vi gang på gang ser at vi ikke kan stole på systemet; med dertil betydelig økt risiko for svikt i behandling og oppfølging av pasienter; og HP legger all skyld på oss som bruker.

Samhandlingsgevinst

Et av hovedargumentene til innføringen av HP var at det ville være et kvantesprang i samhandlingen innad i helsesektoren.

Dette utsagnet er mildt sagt misvisende, aldri før har kommunikasjonen vært så dårlig. Systemene man har nå per dags dato har gode samhandlingsstrukturer, inklusive e-meldinger og Pasientens Legemiddelliste. Vi trenger ikke ett system for å få god flyt, vi trenger systemer, gjerne utviklet i Norge, som gir gode verktøy for den enkelte bruker men som har god utveksling av informasjon.

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen av HP medfører en stor økonomisk risiko for kommunen. Estimerte kostnader for innføring og drift er basert på at et stort antall kommuner innfører løsningen, samt at fastlegene også følger etter. Når man nå får stadige utsettelser av implementeringsprosessen, samt trolig et stort bortfall av kommuner og fastleger, så vil den økonomiske byrden på de gjenværende eierne blir desto høyere.

Hvor skal kommunen kunne spare inn de midlene? Det er i hvert fall ikke forsvarlig å redusere budsjettet til eldreomsorgen.

Konsekvenser for rekruttering og bemanning

Personalbehovet må økes utover dagens nivå for å kunne levere de samme tjenestene. Både på sykepleie- og legesiden er det rekrutteringsvansker, hvilket medfører en rekke vikarer og nytilsatte som jevnlig må kurses. Mange vil nok også vegre seg for å jobbe i kommunens institusjoner, for arbeidsformen man tvinges inn i strider mot faglige prinsipper.

Av en arbeidsdag på 8 timer tilbringes nå 7 av dem foran PC, og selv da oppnår man ikke tilfredsstillende kvalitet på det man gjør. Alt man gjør som lege og sykepleier skal krysses av, signeres, logges, til bekostning av den tiden vi sitter under 4 øyne og snakker om livet som har vært, tankene om døden, symptomene som skal lindres. Dette er en varig fordreining, og skyldes ikke selve datatekniske oppstartsvansker.

Selv om man blir bedre på «plotting» (selv om våre utenlandske kolleger aldri ble det og i stedet ansatte egne «plottere») så er det et verdivalg i eldreomsorgen at man skal ha «ryggen fri» og dokumentere i minste detalj framfor å gi omsorg og tid til pasientene.

Vi håper Helseministeren, Helse-Midt og kommuneledelsen innser hvilket stort feilgrep Helseplattformen har vært, og ikke kaster ytterligere friske midler etter de tapte i håp om å få noe igjen. Stopp mens dere ennå har fagfolk, det er det pasientene trenger.