Gå til sidens hovedinnhold

Transport i Trøndelag

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Distriktspolitikk krever vilje til prioritering og evne til å se ting i sammenheng. For KrF er god distriktspolitikk nødvendig for å oppnå god forvaltning. Når arbeids- og næringsliv har god tilgang på kompetanse, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer da øker mulighetene for å levere gode tjenester og for at konkurransekraften styrkes. Når bosetting blir attraktivt der de naturgitte ressursene finnes, så legger det til rette for god og bærekraftig forvaltning. Trygge lokalsamfunn skaper grunnlag for trivsel og engasjement til beste for fellesskapet. Kultur og frivillighet binder oss sammen og skaper tilhørighet.

Byen og land er gjensidig avhengige av hverandre. «Hand i hand» mer «enn mann mot mann». Byen har sin egen «tyngdekraft» som både styrke og utfordring. Byene vokser. Det er en global trend med steke drivere. Befolkningsvekst krever betydelig innsats for at infrastrukturen skal henge med og ikke bli et hinder. Balansert utvikling får neppe hjelp av «tyngdekraften» eller samfunnsøkonomiske modeller. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet brukes for ofte som sjølstendig argument i stedet for å være et hjelpemiddel i politiske beslutninger. Når ulike alternativ skal veies opp mot hverandre bør det med størst lønnsomhet velges. Men modellene som beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet er et resultat av hvilke parameter den inneholder og hvordan de er vektet. De kan aldri erstatte politikk.

Distriktspolitikk fungerer best når ulike politikkområder korresponderer. Jeg vil gjerne si noe om betydningen av transport og mobilitet.

Næring, bosetting, utdanning, forskning og kultur er avhengig av transport og mobilitet. Trøndelag må knyttes sammen for at vi skal kunne spille på lag og utnytte fordelene vi har til beste for nåtid og framtid. Da må folk og varer kunne forflytte seg på en funksjonell og effektiv måte.

Det handler om mobilitet men også om muligheten til ikke å reise. Muligheten til å jobbe hjemme. Trøndelag har jobbet godt med utbygging av mobil og bredbånd og fått gode resultater. Nedstenging pga. covid-19 har vist oss behovet for og mulighetene ved god bredbåndsdekning. Bredbånd er relativt sett viktigere der annen infrastruktur er svak. Fylket bør etter KrF sin mening, derfor satset mest og først på utbygging av bredbånd i utkantene.

By og land trenger ulike løsninger. Byen trenger høy kapasitet og frekvens for å takle store befolkningsmengder og stor vekst/endring i befolkningsmengde. Regionen har lavere befolkningsmengde og større avstander. Der trenger vi andre løsninger for å gi et akseptabelt tilbud. Fleksible løsninger som sørger for at bussen eller taxien går når noen skal reise. Bedre samordning og mer samkjøring kan gi et bedre transporttilbud.

Trondheim har sin byvekstavtale. Den forplikter på målet om at all vekst i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Staten bidrar gjennom midler til investering i tiltak for kollektiv og infrastruktur. Mindre byer kan samhandle og oppnå resultater av det gjennom koordinert innsats mellom forvaltningsnivå og etater. Staten har fått en tydelig utfordring om å bidra til slike samarbeid gjennom fylkeskommunens høringssvar til prioriteringer i NTP. Innherredsbyen er et samarbeid om en bærekraftig og felles areal- og transportstrategi for kommunene på Innherred i Trøndelag. Det er et godt prosjekt som har potensialet for mange gode resultater som kan bidra til bærekraftig mobilitet og attraktivitet.

I forbindelse med NTP-arbeidet har Regjeringen satte ned et ekspertutvalg som har sett på hva teknologi kan bidra med. Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» forteller oss at vi kan

  • Få bedre mobilitet og samtidig bruke mindre penger
  • Vi kan løse problemer med utslipp, kostnader, ulykker, trengsel og kø
  • Vi kan gi økt bevegelsesfrihet til alle, herunder de som har et dårlig transporttilbud i dag, ved bedre tilrettelagt, smart kollektivtrafikk og på sikt også førerløse systemer
  • Vi kan bli et foregangsland i utvikling av nye, bærekraftige mobilitetsløsninger
  • Vi kan legge til rette for øket grønn norsk verdiskaping, økt konkurransekraft, nye og fremtidsrettede arbeidsplasser.

Trøndelag har sterke kompetansemiljøer innenfor samferdsel, transport og sikkerhet. Denne fordelen bruker fylkeskommunen, den har vi hatt stor nytte av og den har fortsatt et stort potensial som vi må jobbe for å ta ut. Gjennom å være tydelig på hva vi har som mål når vi kjøper inn transport med ferje eller bygg av videregående skole, så oppnår vi gode resultat både innenfor transport, bygg, klima og næringsutvikling. Samtidig!

Det som skal binde sammen, må henge sammen. Planlegging og tilrettelegging av kollektivtransport er et fag. Ting må henge sammen,. Der transporttilbudet har lav frekvens er det helt avgjørende at korrespondansen fungerer. I 2021 skal et nytt anbud på kollektivtransport i regionen settes i gang. Fylket har gitt AtB et mandat for anbudet der ambisjonen er et godt mobilitetstilbud i distriktet og regionbyene med stor grad av fleksible løsninger.

Transport omfatter både trafikksikkerhet, godstransport/varedistrubusjon, kollektivtransport, veier og transport til sjøs med mere. Fellesnevneren er at dette må henge sammen for å gi gode resultat. Nye Veier har oppnådd gode resultater ved å samarbeide med entreprenørene som kan gi innspill til gode og effektive løsninger på et tidlig tidspunkt i prosessen. Det samme har prosjektet Fosenvegene erfart med stort hell. Det må vi gjerne ta med oss inn i fylkespolitikk generelt og samferdselspolitikken spesielt. Ulike aktørene som ansatte, operatører, kunder, brukerorganisasjoner og kommuner sitter alle med stor kompetanse på hvert sine felt. Vi klarer neppe å innfri alle sine ønsker. Men jo bedre samspill, jo bedre resultat.

Som KrF-er vil jeg jobbe for en politikk som gir god «korrespondanse» mellom fylkets ulike ansvarsområder og mange samarbeidspartnere. Slik tror jeg vi kan oppnå balansert utvikling i Trøndelag.

Kommentarer til denne saken