Gå til sidens hovedinnhold

Trøndelag Bondelag er sterkt bekymret over et økt press på omsetning av landbrukseiendommer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trøndelag Bondelag er sterkt bekymret over et økt press på omsetning av landbrukseiendommer til annet formål enn landbruksproduksjon. I alt for mange tilfeller gis det konsesjon med begrunnelse i at «denne» saken er spesiell. Ja, vi vet at alle dispensasjoner fra hovedformål i konsesjonsregelverket må ha spesielle grunner og betydning for lokalsamfunnet. Imidlertid kan ikke et kommunestyre fraskrives seg ansvaret for at slike saker gir presedens, ikke bare i egen kommune, men også i resten av kommunenorge.

For hver sak hvor dispensasjon innvilges gis det framtidig søkere en styrket begrunnelse for hvorfor også «jeg skal få kjøpe meg en fast eiendom uten formål å drive landbruksproduksjon». Vi ser en trend hvor investorer ønsker å kjøpe landbrukseiendommer med store utmarksarealer, noe for utnyttelse av utmarksressursene, noe for utøvelse av jakt og fiske. Disse aktiviteten skaper kanskje noe verdiskapning i lokalområdet, men samtidig ser vi ofte at det også båndlegger bygdefolkets anledning til å høste av disse ressursene. Det er også utfordrende at eierselskapets forretningsadresse som oftest er en annen enn eiendommen, og aksjeselskaper skatter til kommunen hvor forretningsadressen er registrert.

For to uker siden fikk Namdalens Træsliberi AS konsesjon til ervervelse av Åsnes Gård på Namdalseid. At saken skape stort engasjement i lokalmiljøet er forståelig, og bra. Vi har også forståelse for at mange mener at salget kan skape ny aktivitet på gården og i nærmiljøet. Fra vårt ståsted er vi imidlertid svært bekymret for at dette vedtaket er med å åpne for nye saker hvor eiendomsretten til norsk landbruk forvitres. For hvor går grensen for hva som er så spesielt med en sak at en fraviker hovedformålet i en norsk lov?

Trøndelag Bondelag har valgt å oversende klage på vedtaket til Namsos Kommune fordi vi mener at vedtaket ikke er godt nok begrunnet, og at det ikke er satt tydelige nok krav til oppfylling av lovens krav. Trøndelag Bondelag stiller seg undrende til Namsos kommunes begrunnelse for sitt vedtak i Åsnes-saken. Det fremstår som høyst uklart hva flertallet mener når det sies at «… det ligger i konsesjonskravet at eiendommens jord, beite- og skogressurser vil bli ivaretatt på en god måte, …». Trøndelag Bondelag vil ikke spekulere i hva flertallet her har ment eller lagt til grunn, men nøyer seg med å peke på at konsesjon til Namdalens Træsliberi AS, uten vilkår, i praksis opphever konsesjonsloven på eiendommen, slik det er redegjort for over. Eiendommen vil da være uten priskontroll, uten boplikt, og uten mulighet for kommunen til å kunne påvirke drift og eierskap på eiendommen, noen gang i fremtiden.

Trøndelag Bondelag er opptatt av å videreutvikle norsk landbruk med familielandbruket som bærebjelke. Vi har lange og gode tradisjoner her til lands med at bøndene eier og bor i nær tilknytning til jorda de driver, og at kjøp av jorda kan finansieres med inntektene fra gården. Konsesjonsloven er den viktigste forutsetningen for at vi skal kunne bygge videre på denne tradisjonen og videreutvikle et landbruk basert på den selveiende bonden og dennes familie. Namsos kommunes vedtak i denne saken er med på å undergrave disse mulighetene.

Kommentarer til denne saken