Vi er i starten av det grønne skifte og målet er at Norge skal være karbonnøytralt innen 2050. Trøndelag fylkeskommune har en målsetting om at Trøndelag skal være karbonnøytralt innen 2030. Skal vi nå disse målene mangler Norge 45 TWh. ny grønn og fornybar energi. Trøndelag trenger ca. 5,7 TWh. grønn og fornybar energi. (50 % mer enn det som produseres i dag.) Dette er tall etter at vi har gjennomført energieffektiviserende tiltak.

Skal vi klare å produsere så mye ny ren grønn og fornybar energi vil det være behov for utbygging av flere forskjellige fornybare energikilder i tillegg til enøktiltak og smartere bruk av energien. Det er derfor behov for forskning og kunnskapsutvikling om dette. En forutsetning for all utbygging av ny energiproduksjon er at det må skje uten store konsekvenser for natur, miljø og lokalsamfunn. Det må i tillegg være bred oppslutning om utbyggingene lokalt, uansett hvilken produksjon det er snakk om. Lokalsamfunnene må ha siste ordet i all utbygging av ny produksjon av energi.

Ett tiltak som ikke krever nye naturinngrep, er opprusting av eksisterende vannkraftverk. Økonomien i dette er imidlertid begrenset, og i flere tilfeller negativ. For å hente ut det fulle potensialet på oppgradering av eksisterende vannkraftverk, som av NVE er anslått til ca. 12 TWh, må det gjøres endringer i grunnrentebeskatningen av kraftproduksjon.

I dag betaler store vannkraftverk grunnrenteskatt og ordinær skatt på hele overskuddet. Dette gjør at økonomien i å oppgradere eksisterende vannkraftverk i mange tilfeller er marginale, eller negative. Grunnrentebeskatningen må endres slik at det blir økonomisk lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Dette kan enkelt gjøres med at det ikke ilegges grunnrenteskatt på normalavkastningen, men at grunnrenteskatten beregnes på det overskuddet som er over normalavkastning.

Trøndelag Senterparti:

  • Støtter målet om at Trøndelag skal være karbonnøytralt innen 2030
  • Mener at kommunene skal ha siste ordet i utbyggingssaker
  • Vil endre skattereglene slik at opprusting av eksisterende vannkraft blir lønnsom
  • Vil verne ordningen med konsesjonskraft og avgifter og innføre ordninger som sikrer at kommuner og fylker blir kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder.