Etter initiativ fra SV har et enstemmig Trøndelag fylkesting våren 2020 oppfordret regjering og storting om å ta viktige grep for å styrke primærnæringene.

Med bakgrunn i koronasituasjonen, låg sjølberging og klimakrisa ble det gjort følgende vedtak 23. april: «Trøndelag fylkesting vil anbefale regjeringen og Stortinget om å reetablere nasjonale kornlagre tilsvarende 3 - 6 måneders forbruk. Minst ett av disse lagrene bør legges til kornfylket Trøndelag.»

SV ønsket primært et kornlager tilsvarende 6-12 måneders forbruk, et forslag Rogand SV fikk vedtatt i sitt fylkestingsmøte i juni.

På Trøndelag fylkesting sitt møte 18. juni ble det gjort følgende vedtak: «Overtakelse eller nyetablering innenfor primærnæringene jordbruk, skogbruk, reindrift og til kystflåten er kapitalkrevende. Dette medfører at det er utfordrende for unge som ønsker å etablere egen virksomhet.

Trøndelag fylkesting ber Regjeringa og Stortinget utrede behovet for nye finansieringsordninger rettet mot å lette rekrutteringen til primærnæringene jordbruk, skogbruk, reindrift og til kystflåten.»

SV viste i sin interpellasjon til at kraftfulle politiske initiativ kan endre samfunnsutviklinga. Eksempler på dette er Ny Jord-prosjektet, for snart 100 år siden, som ga støtte til ca. 20.000 nyreisningsbruk. Det samme var Hitraaksjonen som bidro til Jamstillingsvedtaket i Stortinget 01.12.1975, som inneholdt en inntektopptrappingsplan og ferieavløserordning for jordbruket. Primærnæringene jordbruk, skogbruk, reindrift og fiske er hovedgrunnlaget for bosetting og sysselsetting i distrikts-Norge. Et land som ikke legger tilrette for nyrekruttering til primærnæringene vil hverken lykkes i distriktspolitikken eller i arbeidet med å løse miljøkrisa.