Et møte i hovedutvalget for transport i Trøndelag der Jernbanedirektoratet var invitert, har fått mye oppmerksomhet i Trønder-Avisa. Mye tyder på at både avisen og øvrige kommentatorer har misforstått budskapet Jernbanedirektoratet kom med der.

I møtet redegjorde Jernbanedirektoratet for hvordan samfunnsøkonomisk lønnsomhet beregnes. Slike beregninger er alle samferdselsetatene bedt om å gjøre som innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med prioriteringer i kommende Nasjonal Transportplan. Analysene gjøres etter en anerkjent metodikk som alle etatene benytter.

Det er riktig at analysene til nå, viser at utvidelsen til to tog i timen i grunnrute på Trønderbanen fra Melhus til Steinkjer, ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men dette kan motvirkes, og det er ingen grunn til å avblåse satsingen, slik Trønder-Avisa hevder på lederplass.

Men utfordringene er der. E6 bygges ut og flere nullutslippsbiler kommer Da er det viktig at kommunene og fylkeskommunen sikrer en utbyggingsstrategi og et helhetlig transportsystem med matebusser, gang- og sykkelveier og en byutvikling som støtter opp under utviklingen av jernbanen.

I Jernbanedirektoratet pågår nå et arbeid med å oppdatere det faglige grunnlaget for prioriteringene. Dette skal leveres til Samferdselsdepartementet 15. oktober. Her vil det også bli arbeidet med å finne enda bedre løsninger for togtilbudet framover, i tråd med intensjonene i byvekstavtalen om å arbeide for å realisere to tog i timen til Steinkjer.

Et godt og tillitsfullt samarbeid er viktig for at toget skal spille den viktige rollen i transportsystemet i Trøndelag som Jernbanedirektoratet mener det er grunnlag for. Men uansett er det de politiske prioriteringene som til slutt vil avgjøre hvordan Trønderbanen skal utvikles videre.